ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2563 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2020-02-29

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

สมหมาย คำภาพงษา, กิติรัตน์ สีห์บัณฑ์, มาลี ไชยเสนา

96-107

บุพปัจจัยของความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเมืองรอง

ประเสริฐ ใจสม, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, ปฎิญญา บุญผดุง , เอื้ออัมพร ทิพยทิฆัมพร

133-144

บุพปัจจัยที่มีผลต่อความประทับใจของผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ชณิษฐา สัมฤทธิ์, นพดล บุรณนัฏ, บดินทร์ แก้วบ้านดอน, สุมาลี มีพงษ์, ปฎิญญา บุญผดุง

145-156

ประสิทธิผลของระบบมาตรฐานคุณภาพ ในองค์การธุรกิจห้องปฏิบัติการทดสอบ

นลินี สุรดินทร์กูร, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, วรเดช จันทรศร

198-210

การปลูกฝังเยาวชนให้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , พระอุดมสิทธินายก กำพล

211-221

รูปแบบการบริหารจัดการของสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา

พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต ทับงาม, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

222-232

การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์

เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, ชูชิต ชายทวีป , รุจิรวัทน์ ลำตาล

268-278

รูปแบบการขจัดความยากจนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของชุมชนในจังหวัดเชียงราย

กาญจนารถ แก้วทิพย์, พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์, โกนิฏฐ์ ศรีทอง

336-347

แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติ: จากภาครัฐสู่ชุมชน

เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์, ปรียานุช วัฒนกูล, อาภาภรณ์ จวนสาง

348-360

แนวทางและเทคนิคการเขียนตำรา: สัมพันธภาพและสารัตถภาพ

สัญญา เคณาภูมิ, นพคุณ คุณาชีวะ , บุศรา นิยมเวช

361-377