บุพปัจจัยที่มีผลต่อความประทับใจของผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Main Article Content

ชณิษฐา สัมฤทธิ์
นพดล บุรณนัฏ
บดินทร์ แก้วบ้านดอน
สุมาลี มีพงษ์
ปฎิญญา บุญผดุง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการบริการ ทรัพยากรเพื่อการบริการ คุณภาพการบริการ และ ประสิทธิภาพการบริการ ที่มีผลต่อความประทับใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก ผู้โดยสารชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี 2560 รวมจำนวน 400 คน โดยใช้สูตรของคอแครนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริการมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความประทับใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มากที่สุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการบริการ ขณะที่ทรัพยากรเพื่อการบริการ และคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความประทับใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยครั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำข้อค้นพบเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการรูปแบบการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศของภาครัฐบาล และยุทธศาสตร์ที่ 5 คือเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินอันเป็นข้อกำหนดสำคัญในการพัฒนาการบริการอันเป็นประสิทธิภาพที่สำคัญขององค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Airports of Thailand Public Company Limited. (2018). Histories Airports of Thailand Public Com pany Limited. Retrieved August 20, 2018, from www. airportthai.co.th

Aung, N. Y. (2016). A Study of Guest Satisfaction toward Service Quality of Hotel Industry in Yangon, Myanmar. International Journal of Thesis Projects and Dissertations (IJTPD) Research Publish Journals, 4(4).

BBC. (2018). Top 10 Best Airports in the World for 2018. Retrieved September 20, 2018, from Buaphiban, T. (2015). Determination of Factors That Influence Passengers’ Airline Selection: A Study of Low-Cost Carriers in Thailand. Ph.D. Dissertation. Queensland University of Technology.

Cai, R. (2018). The Impacts of Complaint Efforts on Customer Satisfaction and Loyalty. Journal the Service Industries, 37.

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. (3 ed.). New York: John Wilay & Sons.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5 ed.). New York: Harper Collins.

Dsilva, J. (2015). Investigating Passenger Satisfaction: A Model for Measuring Service Quality of Low-Cost Carriers. Ph.D. Dissertation. Coventry: Coventry University.

Hair J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate Data Analysis. (6 ed.). New Jersey: Prenitce-Hall.

Hiers, C. (2017). Small Aviation Business Success Strategies for Profitability. Walden University. College of Management and Technology. Dissertation Doctor of Retrieved May 3, 2018, from https://www.bbc.com/thai/international-43496807

Jeamjamroo, S. & Somsuk, N. (2016). Key Success Factors for Flight Operations of Nok Airlines. EAU Heritage Journal Editorial Eastern Asia University, 10(2), 160-174.

Jeamjamroo, S. & Somsuk, N. (2016). Key Success Factors for Flight Operations of Nok Airlines. EAU Heritage Journal Editorial Eastern Asia University, 10(2), 160-174.

Justesen, F. (2014). Allocation of Ground Handling Resources at Copenhagen Airport. Technical University of Denmark Kgs. Ph.D. Dissertation. Department of Management Engineering Technical University of Denmark.

Kim, M. (2019). Identification Model Development for Proactive Response on Irregular Operations (IROPs). Journal of Air Transport Management, 75, 1- 8.

Kotze, R. (2017). Sustainability analysis of the airline Industry low cost carriers and full-service carriers. University of Manchester University of the Aegean - Central European University.

Kotze, R. (2017). Sustainability analysis of the airline Industry low cost carriers and full-service carriers. University of Manchester University of the Aegean - Central European University.

Oladele, F. S. (2016). Predicting the Market Share of a New Airport in Multi-Airport Cities: The Case of Lagos. Dissertations and Theses. 192. Retrieved October 4, 2017, from https://bit. ly/2IUfPHw.

Tangtenglam, S. (2019). Factors Affecting to Chatuchak Weekend Market of Foreigner Tourists. Journal of Arts Management, 3(3), 141-152.

Wanthanom, C. (2009). The Tourism Industry. Bangkok: Samlada.

Wiredja, D. (2017). Assessment of Airport Service Performance: A Passenger-Centred Model. Ph.D. Dissertation. Queensland University of Technology.

Woo, M. (2019). Assessing Customer Citizenship Behaviors in the Airline Industry: Investigation of Service Quality and Value. Journal of Air Transport Management, 76, 40-47.