โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนความปลอดภัย บทบาทตำรวจท่องเที่ยว และการมี ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

มนัส โนนุช
สุดาวรรณ สมใจ

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)  สภาพปัจจุบันของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี 2) ระดับของโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสนับสนุนความปลอดภัย  บทบาทตำรวจท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชน และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี และ 3) อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสนับสนุนความปลอดภัย บทบาทตำรวจท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี คือ การประสบอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ การเจ็บป่วย  การถูกหลอกลวงและถูกขโมยทรัพย์สิน 2) โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสนับสนุนความปลอดภัย  บทบาทตำรวจท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชน และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย และ 3) โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสนับสนุนความปลอดภัย  บทบาทตำรวจท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลทางบวกต่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรีในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ระบบสนับสนุนความปลอดภัย และส่งเสริมและพัฒนาตำรวจท่องเที่ยวในด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amir, F. A., Ismawi Ismail, M. N., & See, T. P. (2015). Sustainable Tourist Environment: Perception of international women travelers on safety and security in Kuala Lumpur. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 168 (2015), 123 – 133.

Carli, V. (2008). Assessing CCTV as an Effective Safety and Management Tool for Crime-Solving, Prevention and Reduction. Montreal: International Centre for the Prevention of Crime.

Chonburi Province Statistical Office. (2018). Tourists in the Eastern Economic Corridor 2011-2016. Retrieved September, 20, 2018 from http://chonburi.nso.go.th/chonburi/webt.htm

Chotisakul, S. & Piriyawat, S. (2010). Road Improvement Concepts for Encouraging Tourism in Chonburi. Civil Engineering Magazine 22(3), 60-66

Erlina, C. G. (2017). Tourism Safety and Security in The Municipality of San Agustin, Surigao Del Sur, Proceedings of 85th IASTEM International Conference, Manila, Philippines, October, 28th-29th.

George, R. (2003). Tourist’s Perceptions of Safety and Security While Visiting Cape Town. Tourism Management, 24, 575-585.

Ginting, N., & Sasmita, A. (2018). Developing Tourism Facility Based on Ecotourism in Silalahi Village, Geopark Toba Caldera. Earth and Environment Science, 126, 1-10.

Islam, S. (2015). Study on Factors Influencing Tourism: Way Forward for Sustainable Tourism in Bangladesh. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 6(2015), 1-13.

Jamgrajang, T. (2011). Chiang Khan, Loei Old Town Stories New Stories. Place and Price. Bangkok: Piem.

Joewono,T. B. & Kubota, H. (2006). Safety and Security Improvement in Public Transportation Based On Public Perception in Developing Countries. IATSS Research, 30(1), 86-100.

Latiff, K. & Imm, NG, S. (2015). The Impact of Tourism Service Quality on Satisfaction. International Journal of Economics and Management, 9(5), 67 – 94.

Mawby, R. I. et al. (2016). Addressing the Security Concerns of Locals and Visitors for the Sustainable Development of Tourist Destinations. Sustainability, 8(524), 2-12.

Matichon Weekly. (2018). From a Boat Accident... Causing Phuket Tourism to Decline-China Tour Cancelled Hotel Room. TAT Accelerated Understanding. Retrieved July, 22, 2018 from https:// www.matichonweekly.com/column/article_119762

Mburugu, M. M., & Rotich, G. (2015). Factors Influencing the Decline of International Tourists’ Arrivals in Kenya. The strategic Journal of Business and Change Management, 2(127), 2137-2182.

Mihajlovic, I. (2012). The Impact of Information and Communication Technology (ICT) as a Key Factor of Tourism Development on the Role of Croatian Travel Agencies. International Journal of Business and Social Science, 3(4), 151-159.

Ministry of Tourism & sports. (2019). Statistics of Foreign Tourists Visiting Thailand in 2018. Retrieved January, 18, 2019 from https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=502 &filename=index

Nicholas, I. (2017). Tourist’s Perception of the Role of Safety in Tourism at a Selected Tourist Destination in Central Region Ghana. Acta Carolus Robertus, 7(2), 89-102.

Payam, M.M. (2016). Tourists’ Security: The Need for Tourism Police in Bosnia and Herzegovina. British Journal of Economics, Management & Trade, 12(1), 1-9.

Pederson, A. (2002). Managing Tourism at World Heritage Sites: A Practical Manual for World Heritage Site Managers. Paris: UNESCO World Heritage Centre.

Pourkiyani, M., & Farahbakhsh, A. (2015). Survey of Effective Factors on Sense of Security and Attracting Foreign Tourists. Management and Administrative Sciences Review, 4(1), 101-111.

Rittichainuwat, B. N., & Chakraborty, G. (2009). Perceived Travel Risks Regarding Terrorism and Disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30(3), 410–418.

Radovic, V., & Arabska, K. (2016). Why Should Security Aspects Be More Seriously? Considered in Development of Serbian Tourism Industry?. TIM Acta, 10, 71-80.

Rossello, J., Santana-Gallego, M., & Awan, W. (2017). Infectious Disease Risk and International Tourism Demand. Health Policy and Planning, 32, 538–548.

Sittisorn P., Mekparyup, J. (2017). Determination of Characteristics and Timing of Occurrence of Road Accidents at the East of Thailand with Cluster Analysis. Burapha Science Journal, 22(1), 319-328.

Tan, C. H., Chong, X. W., & Ho, S. B. (2017). Significant of Safety and Security Issues on Tourism industry in Malaysia. Science International (Lahore), 29(2), 471-475.

Tourism and Sports Commission of the House of Representatives. (2013). Summary of Travel and Sports Com mission Meeting. September, 12.

Tourism Council of Thailand. (2017). The Confidence Index for Thailand Tourism Industry in Q4/2017. Bangkok: Tourism Council of Thailand.

World Travel & Tourism Council. (2018). Travel & Tourism Economic impact 2018 Thailand. London: World Travel & Tourism Council (WTT).

World Tourism Organization. (2011). Tourist Safety and Security: Practical Measures for Destination. Madrid: WTO.