รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

Main Article Content

สมหมาย คำภาพงษา
กิติรัตน์ สีห์บัณฑ์
มาลี ไชยเสนา

บทคัดย่อ

บทความมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพสมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงและ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 6ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน162 คน ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างรูปแบบ จำนวน 12 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า1)สมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6 อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย3.07)2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองกำกับการ 6  ประกอบด้วย 2.1) การปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาการปฏิบัติงานถวายความปลอดภัย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร การควบคุมดูแลทางหลวง การให้ความช่วยเหลือประชาชน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 2.2) การเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ทักษะและวินัยการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ระบบความรู้ การประยุกต์เทคโนโลยี และการเรียนรู้ในวิชาชีพ2.3) การให้บริการ โดยการพัฒนาการให้บริการตามหน้าที่  กระบวนการให้บริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ระบบการให้บริการ การอำนวยความสะดวกประชาชน การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน2.4) การมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการพัฒนาความมีจริยธรรมต่อตนเอง หน่วยงาน ประชาชนและสังคม ความมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ความประพฤติตามระเบียบวินัย และการใช้หลักความสามัคคี3) ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย4.47) และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangthamai, U. (2015). Desirable Core Competencies of Immigration Police Officers Preparing for the Open ASEAN Communities in 2015. Thesis Master. Bangkok: Chulalongkorn University.

Hnudook, Y. (2015). An Effectiveness of Developing the Performance Competencies of Police Officer Attached to Police Station PrachuapKhiri Khan Regional Royal Thai Police Thesis Master. Bangkok: Stamford International University.

Jamikorn, J. (2016). Self-development Methods used by Non-Commissioned Police Officers Working for Border Patrol Police Unit 126 in AmphoeAranyaprathet, Sa Kaeo Province. Thesis Master. Chon Buri: Burapa university.

Ketumpai, W. (2015). The Performance Competencies of Officers Investigation Division Immigration Bureau. Thesis Master. Bangkok: Stamford International University.

Kityanyong, S. (2013). Techniques to Enhance Personnel Development, Provide Excellent Service. Bangkok: Smart Life.

National Police Operation Center. (2015). Guidelines for driving office development plans National Police Year 2012-2016 into action. Bangkok: Royal Thai Police.

Neamsin, T. (2015). The Competency Development of Performance of Police Officers under Phetchaburi Provincial Police. Thesis Master. Bangkok: Stamford International University.

Phonnakhan, C. (2013). Administration of Competencies of Police Officers Affecting Performance Effectiveness of Chumphon Provincial Police Officers. Thesis Master. Phetchaburi: PhetchaburiRajabhat University.

Phu Si Rit, K. (2011). Ethical Behavior of Highway Police Officers under Division the 4 Highway Police Division (KhonKaen) Police Investigation Division Central, According to the Opinion of the People in the Area of Responsibility. Thesis Master. Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Pimklom, W. (2017). The Model for Developing the Functional Competency Model of the Narcotics Investigators Policeman in Provincial Police Region 4. Dissertation Doctor of Public (Administration). RajabhatMahaSarakham University.

Srisawang, P. (2012). Learning Organization of Highway Police Station 2, Police Superintendant Center Region 5, Highway Police Command Headquarters. Thesis Master. Bangkok: Stamford International University.

Sungkhiew, P. (2011). People Satisfaction towards People of people of Service Division Wang Manao Highway Police, Pak Tho District, Ratchaburi Province. Thesis Master. Bangkok: Kasetsart University.

Taksin, C. (2016). The Level of Core Competencies among Civil Servants Working for Offices of Culture, Located in the Eastern Region of Thailand. Thesis Master. Chon Buri: Burapa university.

Wongthongdee, S. (2013). Human Resource Development. Bangkok: Chulalongkorn University.