การสื่อสารการตลาด 4.0: ความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพสำหรับผู้บริโภคสูงอายุ

Main Article Content

เอริสา ยุติธรรมดำรง

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนมุ่งนำเสนอความท้าทายที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพสำหรับผู้บริโภคสูงอายุต้องเผชิญ เพื่อให้สามารถออกแบบการสื่อสารการตลาด 4.0 ขณะเดียวกันในฝั่งของผู้บริโภคสูงอายุจะมีข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อในรูปแบบของการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพการรับรู้ตามช่วงวัยมากขึ้น ดังนี้


  1. ความท้าทายของการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคสูงอายุปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตที่ทันสมัย สามารถทำงานได้ และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เข้าถึงเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับการดูแลและใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพ โดยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการที่โดนใจ มีความคุณค่าคุ้มกับการลงทุน มีระบบช่วยเหลือแบบทันทีทันใด ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย ในการหาความรู้ หาคำแนะนำจากการให้ข้อมูลของบุคคลผู้ชื่นชมและผู้วิพากษ์วิจารณ์สินค้า หาคำแนะนำจากแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เหมาะกับ ความเป็นตัวตน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

  2. ความท้าทายของการออกแบบการสื่อสารการตลาด 4.0 จนเกิดพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งพบว่า รูปแบบของการสื่อสารการตลาด 4.0 ในการสร้างการรับรู้ สร้างการดึงดูดใจ และสร้างช่องทางการบอกต่อ ประกอบด้วย 1) การสื่อสารโดยใช้คำหลัก 2) การสื่อสารเชิงเล่าเรื่อง 3) การสื่อสารเชิงพันธกิจของการพัฒนาสินค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่าน Facebook 5) การสื่อสารผ่าน Blog 6) การสื่อสารด้วยกลุ่มคนที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด โดยสามารถบูรณาการรูปแบบการสื่อสารการตลาดทั้ง 6 แบบ ดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการช่วยกันทำนุบำรุงตราสินค้า ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เสริมพลังซึ่งกันและกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Allen, M. (2012). What as web 2.0? Versions as the Dominant Mode of Internet History. New Media & Society, 15(2), 260-275.

Department of International Trade Promotion. (2018). Elderly Product Marketing Project. Retrieved December 20, 2018, from from http://www.ditp.go.th/

Department of Older Persons. (2018). Older Statistics. Retrieved December 20, 2018 http://www.dop.go.th/th/know/1

Fotis, J. N. (2015). The Use of Social Media and Its Impacts on Consumer Behavior: The Context of Holiday Travel. Doctoral Dissertation, Bournemouth University.

Jara, A. J., Parra, M. C. & Skarmeta, A. F. (2012). Marketing 4.0 a New Value Added To The Marketing Through the Internet of Things. (6th ed.) International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS). Palermo.

Kalnikaite, J., Bird, A., & Rogers, Y. (2013). Decision-Making in the Aisles: Informing, Overwhelming or Nudging Supermarket Shoppers?. Ubiquitous Computing, 17(6), 1247–1259.

Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Kasikorn Research Center. (2018). Market for the Elderly, Gold Treasure, Thai SME. Retrieved November 20, 2018, from https://www. kasikornresearch.com/

Kotler, P. (2016). Marketing 4.0 Moving from Traditional To Digital. New Jersey: John Wiley & Sons. Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (OSMEP) (2018). Create a Brand That Needs to Reach Consumers in The 4.0 Era And Content Marketing. Create value for the brand. November 28, 2018, from https://www.sme.go.th/th/

Rukjit, S. (2017). Health food and beverage opportunities. November 15, 2017, from https:// mgronline.com/ mutualfund/detail/9590000039873

Sashi, C. M. (2012). Customer Engagement, Buyer-Seller Relationships, and Social Media. Management Decision, 50(2), 253-272.

Speicher, M., Siegel, R. & Krger, A. (2017). Product Finder: A Location Aware Product Information Display for Retail Environments. Proceedings of the 6th ACM International Symposium on Pervasive Displays, 17(2), 10–11.

Strauss, J. & Frost, R. (2016). E-marketing. New York: Routledge.

Watson, R. T., Pitt, L. F., Berthon, P. & Zinkhan, G. M. (2002). U-commerce: Expanding The Universe of Marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(4), 333-347.