ปัจจัยอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อจิตวิทยาส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนรายได้ ปานกลางและรายได้ต่ำ� ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Main Article Content

ศุศราภรณ์ ตั้งแต่งลำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อจิตวิทยาส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำที่เดินทางมาในประเทศไทย จำนวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 2) มัคคุเทศก์ที่นำเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนหรือบริษัทนำเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีน เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบร้านขายของที่ระลึก ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 15 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
มีค่าความตรง ระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.894 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบค่าที การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสถิติ และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจและมีความคุ้มค่าในการเดินทาง โดยจังหวัดที่นิยมมาเป็นอันดับที่ 1 คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และกระบี่ สำหรับปัจจัยอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อจิตวิทยาส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งกลุ่มรายได้ปานกลาง ได้แก่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายคุ้มค่าในการเดินทาง มีอาหารนานาชาติให้เลือกและมีมาตรฐาน และได้รับอิสระเสรีภาพในการเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มรายได้รายต่ำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคุ้มค่าในการเดินทาง มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลาย คนไทยอัธยาศัยดี มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม และได้รับอิสระเสรีภาพในการเดินทางท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports. (2015). Summary of tourists situation

in April 2015.

Kornwan Sangkhakorn. (2008). Competitive Strategy for Tourism in Thailand and GMS under

the expansion of Chinese tourism market. Chiang Mai: Nopphaburi Printing.

Sangkhakorn, K. & Jirat, K. (2013). Modern Chinese Behavior:

A Case Study Chinese tourists in Chiang Mai. Social Research Institute

Chiang Mai University

Siam Commercial Bank Business and Economic Research Center. (2016). Knowledge

of economy. Bangkok: Siam Commercial Bank.

Creative Design Center. (2014). Creative Economy The concept of driving the Thai economy.

Bangkok.

National Economic and Social Development Board. (2016). National Economic and Social

Development Plan. Office of the National Economic and Social Development

Board Bangkok.

Synovate Business Consulting. (2010). Audience attitudes towards offensive language on

television and radio. New York.