มรดกเชิงพลวัตรผ่านกระบวนทรรศน์ทั้งห้ากับการแก้ไขทุจริต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธาน

Main Article Content

พจนา มาโนช
กีรติ บุญเจือ
เอนก สุวรรณบัณฑิต
สิริกร อมฤตวาริน

บทคัดย่อ

         คอร์รัปชั่นเป็นภาวะความเป็นจริงที่สืบทอดยาวนานในทุกระบบของสังคมและสร้างปัญหาแก่มนุษยชาติในหลายมิติ ท่าทีต่อการคอร์รัปชั่นและการต่อสู้ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นแตกต่างกันไปตามแต่ละกระบวนทรรศน์ ผู้วิจัยจึงต้องการหาคำตอบต่อคำถามวิจัยที่ว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นสามารถแก้ไขด้วยปรัชญาหลังนวยุคสายกลางหรือไม่ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้เป็นเหตุผลและหลักในการป้องกันคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยทางปรัชญาอันได้แก่  วิภาษวิธีด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายตรงข้ามที่ยึดมั่นในปรัชญากระบวนทรรศน์นวยุคกับฝ่ายผู้วิจัยและผู้สนับสนุนความคิดของผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายตรงข้ามมีมุมมองว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นต้องแก้ด้วยปรัชญานวยุคเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีมุมมองว่าปัญหาคอร์รัปชั่นแก้ไขได้ด้วยกฎหมายและการอบรมตามหลักเหตุผลของนวยุคนิยม แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นแย้งกับข้อเสนอดังกล่าว  จึงได้เสนอคำตอบใหม่ว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นควรแก้ด้วยปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง ด้วยเหตุผลที่ว่า คอร์รัปชั่นเป็นการทำลายระบบที่มีอยู่อันเป็นอุปสรรคไม่ให้เป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็น  พึงสังเกตว่ามีคอร์รัปชั่นบางอย่างถูกกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมและการอบรมนั้นส่วนใหญ่ก็เน้นหลักประโยชน์นิยม  โดยไม่คำนึงว่าผิดจริยธรรมหรือไม่  การอบรมแนวใหม่ให้เน้นการสร้างสรรค์ การปรับตัว การร่วมมือ และการแสวงหา อันนำไปสู่ความสุขแท้เป็นเป้าหมาย  ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใช้กฎหมายโดยมีการอบรมประสานกันไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bunchua, K. (2006). Interpretation Fated Relationship Postmodern Philosophy. Bangkok: Chulalongkorn University.

Bunchua, K. (2008). Ethics Handbook Based on International Principles. Bangkok: Chain Printing

Bunchua, K. (2013). Problems and Solutions Regarding Moral Training, Ethics (Including Morality) In the Country Thai from the Perspective of Samuel Huntington. Research Report. Suan Sunandha Rajabhat University.

Bunchua, K. (2018). An Introduction to Philosophy and Ethics. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.

Harimtepathip, M. & Suwanbundit, A. (2016). Sufficient Development by Participating in Good Governance. In Ravich Takaew (Editor), Thailand and Good Governance with the Philosophy of Sufficiency Economy. Bangkok: Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Ethics.

Sivarat, N. & Phosing, P. (2018). Trend of Corruption in Thailand. Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University, 5(2), 343-354.