การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

สุลิยา นาเฟืองวิไล
จุฑามาส ชมผา
มาลี ไชยเสนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องในแขวงจำปาสัก จำนวน 400 คน ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างรูปแบบ จำนวน 10 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มิติด้านเศรษฐกิจ มี 3 ด้านที่ต้องดำเนินการ คือ 1) การพัฒนาการตลาดและการขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดและการขนส่งหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ 2) การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสารมารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน รวมทั้งการมีบทบาทนำทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในเวทีโลก โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตเศรษฐกิจของแขวงจำปาสักค่อยเปลี่ยนจากกสิกรรมไปสู่อุตสาหกรรม และ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเชื่อว่าหากเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นระดับรายได้ของประชากรของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนสูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Budkul, J. (2016). The power structure relatied to decision on community participation, case study of Huaymek municipality, Huaymek district, Kalasin province. Thesis Master of Architecture, majoring Urban and Environmental Planning. Mahasarakam University.

Chanthet, M. (2002). Policy Development Model. The Journal of Petchaboon Rajabhat University, 3(2), 35-37.

Dechakhamphoo, K. (2017). Title of Dissertation A model of the participatory development for water resource mangement of water users in the royal initiative development project on nam gum river basin. Thesis Master of Public Administration, Graduate School: Makasarakam Rajabhat University.

Dhiravegin, L. (2015). Politics and Governments of Thailand. Bangkok: Thammasart University.

Kaewduangdee, B. (2011). The role of the Lao government on the economic and social development of the people’s democratic republic of Laos: the case study of Bokeo Province. Thesis Master of Liberal Arts (Political Economic). Graduate School: Chulalongkorn University.

Kerdsomchua, T. (2016). Title of Master’s thesis population participation in public services of the basic infrastructures, Klongyong District Administration office, Buddhamonton district, Nakonpathom. Thesis Master of Political Science. Graduate School: Kasetsart University.

Ketsuvan, R. (2006). The Introduction to Public Administration. Bangkok: Bopit Printing.

Khunprom, B. (2016). Development guideline for Vienttiane in relation to the effects of the Mittraphab Bridge. Thesis Master of Political Sciences in Urban Planning. Graduate School: Chulalongkorn University.

Kingvathee, C. (2013). The Introduction of Pulbic Administration. Humanties and Social Sciences Faculty. Nakon Pathom Rajabhat University.

Liummalaisri, S. (2016). The Community Participation of Watershed Forest: case study Sesed Watershed forest Sesed Village Pakchong city Chumpasak Lao PDR. Thesis Master of Social Sciences Development. Ubonratchathani Rajabhat University.

Pankhetkij, N. (2014). The population participation in public services of the basic infrastructures, Sai-ngam district Administration office, Sai-ngam district, Kampangpetch. Thesis Master of Public Administration. Local Administration program. Kampangpetch Rajabhat University.

Sangchunthawong, S. (2015). The strategy to manage effective participation in protection of Hinnamnor Natiional Area, protected area. Kham Mouane province, Lao PDR.

Thandee, D. (2015). The Government and the Development. Bangkok: Chulalongkorn University.

Thantaprasats, S. (2017). A Community Development Model by Luetribes Participation in Ban Nam Ngen, Vieng Phoukha District, Luang Nam Tha Province, Lao PDR. Dissertation of Regional Development and Strategies. Graduate School: Mahasarakam Rajabhat University.

Wornmanee, B. (2017). People’s participation in maintenance of Laos National Highway 8, Khamkeut district, Bolikhamxay province, Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR). Thesis Master of Public Administration. Graduate School: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Yoktep, S. & Yupas, Y. (2017). The People’s Participation on the Delopment Plan Making of Bandue Municipality, Muang Nongkhai, Nongkhai province. The Journal of Santiparithat, Mahachulalongkornrajavidyayalai, 5 (special edition), 182-191.