โครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

Main Article Content

วุฒินันท์ กันทะเตียน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดด้านสาธารณสงเคราะห์ ศึกษาแนวทางปฏิบัติและการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์ และเพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร เน้นศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยผลการวิจัยพบว่าแนวคิดด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นปรากฏครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับอรหันตสาวก จำนวน 60 องค์  ซึ่งพุทธพจน์นั้นมีลักษณะเป็น “ปฏิญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีฐานมาจากพุทธธรรมและพุทธบัญญัติเป็นสำคัญ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสงเคราะห์ยึดตามแนวทางแห่งสังคหวัตถุ 4 สำหรับองค์ความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านที่เป็นแนวคิด หลักการสำคัญที่สะท้อนถึงอุดมการณ์และบุคคลต้นแบบ และ 2) ด้านที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันระหว่างหลักการและวิธีการปฏิบัติซึ่งไม่ได้แยกขาดออกจากกัน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะคือควรมีการจัดเวทีระดมความรู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในฐานะผู้ทำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Jearajit, C. (2014). Happy workplace training workshop: Paradigm of Buddhism. In Academic Affairs Committee, The 1st National Academic Conference MCU,“Buddhist integrated approach to mental and social development, 2014”, Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Mahidol University, (2007). BUDSIR VI for Windows. Bangkok: Mahidol University.

Ñanothayapakon. (1991). On a special occasion of Royal Temple and Royal Golden Plaques Celebration of Somdetphraphuthačhan Uppasena Mahathera. March, 2-3.

Novak, P. (1994). The World’s Wisdom: Sacred Texts World’s Religions. New York: Harber San Francisco.

Somdet Phra Buddhakosajarn (P.A.Payutto). (2019). Really good guys do not take the greatest one to discriminate, but to take power for creating an integration into society. Bangkok: Pimsuay Co.,Ltd.

Somdet Phra Buddhakosajarn (P.A.Payutto). (2016). Following newly ordained monk to learn Dhamma. Bangkok: PhlithamPublisher. The Public Welfare committee of The Sangha Supreme Council of Thailand. (2018). Work manual of The Public Welfare Group of The Sangha Supreme Council of Thailand. The Project of the health promotion and learning following Buddhist way. Buddhist Research Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.