พหุปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Video Streaming Netflix ประเทศไทย

Main Article Content

หัฏฐพัชร์ เคนพะนาน
สุรัชดา เชิดบุญเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังในการรับริการ ด้านคุณภาพของการรับบริการ ด้านคุณค่าของการรับบริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิก Netflix ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาพหุปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Netflix ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ที่เป็นสมาชิกของ Netflix ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบด้วย t- test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการแบบ Stepwise


ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกของ Netflix มีความคาดหวังในการใช้บริการ (CE) คุณภาพของการรับบริการ (PQ) คุณค่าของการรับบริการ (PV) และความพึงพอใจในการใช้บริการ (CS) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย พบว่า ความคาดหวังในการใช้บริการ (CE) และคุณค่าของการรับบริการ (PV) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ (CS) Netflix ประทศไทย ในทางตรงกันข้าม พบว่า คุณภาพของการรับบริการ (PQ) ไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ (CS)  Netflix ประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alhaddad, A. (2015). Perceived Quality, Brand Image and Brand Trust as Determinants of Brand Loyalty. Journal of Research in Business and Management. 3(4), 1-8.

Almsalam, S. (2014). The Effects of Customer Expectation and Perceived Service Quality on Cus tomer Satisfaction. International Journal of Business and Management Invention. 3(8), 79-84.

Amin, M. (2016). Internet banking service quality and its implication on e-customer satisfaction and e-customer loyalty. International Journal of Bank Marketing. 34(3), 280-306.

Ariffn, S., & etc. (2014). Factors Influencing Perceived Quality and Repurchase Intention Towards Green Products. Procedia Economics and Finance. 37(1), 391–396.

Brandinside. (2018). Netflix. Retrieved October, 27, 2018, from https://brandinside.asia/netflix- 100-billion-mkt-cap/.

Cao, Y., Ajjan, H. & Hong, P. (2018). Post-purchase shipping and customer service experiences in online shopping and their impact on customer satisfaction: An empirical study with comparison. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 30 (2), 400-416.

Changwetchay, B. (2016). Service Quality Affecting to Passenger’s Satisfaction BTS Skytrain in Bangkok. Thesis Master of Business Administration. Bangkok University.

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. (3rd ed.). New York: John Wilay & Sons.

Cronbach, Lee J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row.

Demirgunes, B. K. (2015). Relative Importance of Perceived Value, Satisfaction and Perceived Risk on Willingness to Pay More. International Review of Management and Marketing. 5(4), 211-220.

Duy, P. N. N. & Hoang, T. M. (2017). Factors affecting customer satisfaction and customer loyalty the case of Binh duong ceramic product. Proceeding of NIDA International Business Conference 2017, Bangkok, Thailand, 380-405.

Kasam, P. (2016). Positive Factors Influencing Passengers’ Usage Intention Microbus Public Service in Bangkok. Thesis Master of Business Administration. Bangkok University.

Khairani, I. & Hat, S. R. H. (2017). The Effects of Perceived Service Quality towards Customer Satisfaction and Behavioral Intentions in Online Transportation. International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), 5(1), 7-11.

Khraim, H. S., Al-Jabaly, S. M. & Khraim, A. S. (2014). The Effect of Perceived Value and Customer Satisfaction on Perceived Price Fairness of Airline Travelers in Jordan. Universal Journal of Management. 2(5), 186-196.

Koller, M., Floh, A., & Zauner, A. (2011). Further insights into perceived value and consumer loyalty: A “green” perspective. Psychology & Marketing. 28(12), 1154-1176.

Kotler, Ph. (2003). Marketing Management 7th Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Punyatoya, P. (2019). Effects of cognitive and affective trust on online customer behavior. Marketing Intelligence & Planning. 37(1), 80-96.

Satit, N. (2016). Service Qualityand Word-of-mouth Referrals Influencing Service Repurchase Intentionof Customers at MitsubishiThaitada (Chachoengsao) Head Office. Thesis Master of Business Administration. Bangkok University.

Sunasuan, N. (2016). Customers’ satisfaction toward products and services of 7-Eleven Stores and Family Mart in Nakhon Pathom Province. Thesis Master of Business Administration. Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

Thongsrikam, S. (2016). Video Streaming: In the cultural context of digital film online. The Faculty of Arts. Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Wangdee, B. (2015). The expectation of service quality that affects towards satisfaction and loyalty by using QR code for shopping at retail hypermarket of people who live in Bangkok. Thesis Master of Business Administration. Bangkok University.

Watthanachot, W. (2016). The Passengers’ Satisfaction for Using Car Care Shop. Thesis Master of Business Administration. Thammasat University.

Wiyasilp, R. (2016). Perceived Value and Service Quailty Affecting Satisfaction and Loyalty of Pivate Hospital Customer. Thesis Master of Business Administration. Bangkok University.

Yee, C. J., San, N. C. & Khoon, C. H. (2011). Consumers’ Perceived Quality, Perceived Value and Perceived Risk Towards Purchase Decision on Automobile. American Journal of Economics and Business Administration. 3(1), 47-57.

Yi Cui. (2010). An analysis of user behavior in online video streaming. Retrieved November, 12, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/234829008

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expections. New York: The Free Press.