ชุมชนบางวัว: สร้างต้นกล้าจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Main Article Content

อรชร ไกรจักร์
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นที่ชุมชนบางวัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยมุ่งเน้นการประชุมระดมสมอง กำหนดปัญหาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบางวัวพัฒนาในการพัฒนาผู้นำต้นกล้าจิตสาธารณะ 2) เพื่อนำเสนอโมเดลการพัฒนาผู้นำกล้าต้นกล้าจิตสาธารณะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน


          ผลการวิจัยพบว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบางวัวในการพัฒนาผู้นำต้นกล้าจิตสาธารณะนั้น สภาพปัญหาเดิมมีความขัดแย้ง ไม่เห็นถึงความหมายและคุณค่าในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม ขาดความรู้กฎหมาย ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน การเล่นหวย ความไม่เข้าใจการทำหน้าที่จิตสาธารณะภายหลังจากการลงพื้นที่ 2 ครั้ง ได้ทำการสร้างความเข้าใจ สร้างรูปแบบและกิจกรรมในครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างผู้นำต้นกล้าจิตสาธารณะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ระดมความคิดประชุมกลุ่ม ขยายผลกิจกรรมในความร่วมมือของผู้นำโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ พระสงฆ์ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และผู้นำที่มีผลงานนวัตกรรมลดค่าหวยระดับประเทศด้วยการออม


          โมเดลการพัฒนาผู้นำผู้นำกล้าต้นกล้าจิตสาธารณะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบางวัว ประกอบด้วย 1) การศึกษาถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้นำด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำชุมชนบางวัว 12 คน ให้เห็นคุณค่า ความหมายในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นกำลังแห่งความรอบรู้ ความฉลาด ผู้นำที่มีคุณธรรมและ จริยธรรมของกลุ่มพลังจิตสาธารณะ เกิดตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม ( Innovation) ลดหวยด้วยการออม และ การตั้งกลุ่มสัจจะแห่งการออมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนบางวัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok MCU Press.

Kulcharoen., S. (2018). Mayor of Pu Chao Samingphrai City, Samrong Tai Subdistrict, Mueang District, Samut Prakan Province. Interview. December, 25.

Tetsong., S. (2018). Chairman of Bang Wua Pattana Community Committee and 7 village committee members in the Bang Wua Pattana Community Office, Samrong Tai Subdistrict, Mueang District, Samut Prakan Province. Interview. December, 25.

The leader of the provincial government cooperative. (2018). Interview. March, 24.

Chaipattana Foundation. Retrieved April 11, 2019, from http://www.chaipat.or.th.