รูปแบบการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

อำนวย เฮืองวงษา
วิรญา ครองยุติ
มาลี ไชยเสนา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการผลิต การจำหน่ายและการส่งเสริมข้าวของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชาวนาแขวงจำปาสัก สปป.ลาว จำนวน 396 คน ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างรูปแบบ จำนวน 12 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการผลิต การจำหน่ายและการส่งเสริมข้าวของแขวงจำปาสัก อยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ประกอบด้วย 2.1) การพัฒนาความรู้ในกระบวนการผลิต โดยการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 2.2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอย่างครบวงจร การทำนาแปลงรวม การผลิตข้าวที่มีราคาสูง การผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ การลดต้นทุน การเตือนภัยป้องกัน การจัดทำฐานข้อมูล และการรับรองมาตรฐานคุณภาพข้าว 2.3) การสร้างเสริมศักยภาพชาวนา โดยปลูกฝังการพึ่งตนเอง การพัฒนาเครือข่าย การสร้างชาวนารุ่นใหม่ การตั้งกองทุนพัฒนาชาวนา และการตั้งศูนย์เรียนรู้ชาวนา 2.4) การพัฒนาตลาดส่งออก โดยการพัฒนาตลาดส่งออกข้าวคุณภาพสูง การตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ การพัฒนาผลผลิตข้าว การพัฒนาเอกลักษณ์ข้าว การกำหนดตำแหน่งในตลาด การสร้างตราสินค้า การลดอุปสรรคการส่งออก การลดข้อกีดกันทางการค้า และการอำนวยความสะดวกผู้ส่งออก 2.5) การวิจัยและพัฒนาข้าว โดยการวิจัยลดความสูญเสียผลผลิต การเพิ่มผลผลิต การผลิตตามศักยภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรม การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การผลิตเชิงพาณิชย์ การเพิ่มมูลค่า และการจัดตั้งศูนย์วิจัยในชุมชน 3) ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Agricultural and Forestry Office. (2012). Economic and Social Data Monitoring Report 2012. Phon Thong: Agricultural and Forestry Office.

Agricultural and Forestry Office. Performance report 2018. Pakse: Agricultural and Forestry Office. Chanprame, P. (2015). Profit Efficiency of Hom Mali Rice Production in Northeastern Thailand. Thesis Master. Bangkok: Kasetsart University.

Daoheuang, C. (2015). Casual Factors Effecting the Adoption of Organic Standards by Rice Organic Farmers in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR. Thesis Master. Chiang Mai: Maejo University.

Intawong, A. (2017). Knowledge, Attitudes and Practices of Farmers Following Organic Rice Export Standards in Northern Thailand (Master’s thesis). Chiang Mai University.

Mukda, K. (2015). Productivity Improvement for Rice Farming. Thesis Master. Bangkok: Kasetsart University.

Nuntapanich, P. (2015). Existing Rice Production and Guideline for Development in Rain fed and irrigated area of Uttradit Province. Khon Kaen Agr Journal, 43(4), 643-654

Posttoday. (2017). Lao’s rice for sale in China. Retrieved April 2, 2018, from https://www.ditp.go.th/contents_attach/167023/167023.pdf

Prochaska, K., et al. (2011). Microfinance in Rural Areas – Access to Finance for the Poor. German Agency for International Development.

Punchai, N. (2014). Cost-benefit Analysis of Organic Rice Plantation Export-promotion Project of Farmers in Chiang Mai Province. Thesis Master. Chiang Mai University.

Sangaroon, S. (2014). Process Management of Khoa Dawk Mali 105 Rice Production in the 2013 Wet Season at Ban Sang Sub-district, Mueang District, Phayao Province. Thesis Master. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Seanthaweesuk, S. (2018). A Study of Knowledge and Attitudes of Farmers about the use of Organic Fertilizer at Paksong District, Champasak Province, LAOs PDR. Thesis Master. Rajabhat Maha Sarakam University.

Sittisantikun, K. (2015). Knowledge Management for Determining Alternatives of Rice Cultivation in Drought Area: a Case Study of Farmer at on Tai Sub-District, Sankampang District, Chiang Mai, Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 160-184.

VOA news website. (2018). Lao PDR Targets Production of Agricultural Sector by More Than 15.73 Percent. Retrieved January 21, 2019, from https://lao.voanews.com/a/laoagricultural-production-output-to-cover-about.