Vol. 6 No. 2 (2020): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความตาย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเปิดรับบทความวิชาการทั่วไปและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print) : 2586-9817  โดยมีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – ,มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) สำหรับวารสารฉบับพิเศษ (Special Issues) นั้น ทางวารสารตีพิมพ์บทความโดยใช้วารสารฉบับปกติตามกำหนดออก แต่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นการตีพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตีพิมพ์เฉพาะเรื่อง (Themes or Specific Topics) ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับ

Published: 2020-12-31

การปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณ์โควิด19 (The Adjustment of Undergraduate Student in Pandemic COVID-9)

กรรณิการ์ แสนสุภา, เอื้อทิพย์ คงกระพันธ์, อุมาภรณ์ สุขารมณ์, ผกาวรรณ นันทะเสน

ึุ79-92

The English teaching problems of High Schools at Taunggyi City in Myanmar

Ven. Pannasami, Veerakarrn Kanokkamalade , Narongchai Pintrymool

217-232

The The Problems of English Speaking of Grade 12 Students at Paktha Secondary School in Laos

Bounpan Keomany, Veerakarrn Kanokkamalade , Nilratana Klinchan

261-270

View All Issues