Announcements

กำหนดเผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม

ขอบข่ายบทความ
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความตาย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเปิดรับบทความวิชาการทั่วไปและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณภาพบทความ
ทุกบทความที่เผยแพร่ ได้ผ่านการพิจารณาจากองบรรณาธิการ และผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา จำนวน 2 ท่าน (Double Blind) บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน "วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์"  จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์" อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร (APA Style) ทั้งนี้ ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ โดยประการทั้งปวง