วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

                               

                                 ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                                รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

                  บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-06

รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมสำหรับคนในพุทธศตวรรษที่ 26 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก); พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร, พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, สาลินี รักกตัญญู

17 - 33

การบริหารอำนาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม); พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต, พระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม ณฏฺฐวโร)

34 - 48

กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (มีชูนึก) ; พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

49 - 60

การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดกำแพงเพชร

พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโญ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, สุรพล สุยะพรหม

61- 72

การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี

พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทพ สุเทโว), พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ประเสริฐ ธิลาว

73 -86

นโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง), ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา, สัญญา สดประเสริฐ

87-97

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง

ยุภดี แหยมสุขสวัสดิ์, สุริยา รักษาเมือง, สมาน งามสนิท

136-144

การพัฒนาปัญญามนุษย์เชิงบูรณาการแนวพุทธ

รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์, พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), พระศรีวินยาภรณ์ สายรุ้ง อินฺทาวุโธ, สุวิญ รักสัตย์

155-167

จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ประเสริฐ ธิลาว, พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, พระสมนึก ธีรปญฺโญ

319-339