รูปแบบทางการตลาดเพื่อสร้างความคุ้มค่าของสนามกีฬา

Main Article Content

สารัช ดีงาม
ชัย นิมากร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมที่สนามกีฬาดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและความคุ้มค่าของสนามกีฬาในปัจจุบัน  2) เพื่อพัฒนารูปแบบทางการตลาด ที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา  และ 3) เพื่อเสนอโครงการในการจัดการสนามกีฬา เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา  โดยวิธีวิจัยแบบผสมผสานและมีกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภทคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการสนามกีฬา นักการตลาดและนักธุรกิจ จำนวน 21 คน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการสนามกีฬา จำนวน 532 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์สถิติบรรยาย เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์สถิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้


1.รูปแบบทางการตลาดของสนามกีฬาที่มีในปัจจุบันนั้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางด้านการตลาด และปัญหาการขาดการสร้างกิจกรรมในสนามกีฬาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ


2.รูปแบบทางการตลาดของสนามกีฬา จะมีการสำรวจกลุ่มลูกค้าความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาสร้างกิจกรรม โดยจะมีแนวคิดในการสร้างกิจกรรมภาครัฐเพื่อสร้างความคุ้มค่าทางด้านสังคมและกิจกรรมภาคเอกชนที่สร้างความคุ้มค่าทางด้านการเงินโดยใช้ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐหรือPPPเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการใช้การสื่อสารเข้ามาเป็นสื่อให้ผู้ใช้บริการรับข่าวสารอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับสนามกีฬา


3.โครงการและกิจกรรมจะสร้างให้เกิดความคุ้มค่าใน 2 ส่วนคือ 1) กิจกรรมภาครัฐ เป็นกิจกรรมที่สร้างความคุ้มค่าทางด้านสังคม 2) กิจกรรมภาคเอกชน เป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิดรายได้ในรูปของมูลค่าทางด้านการเงิน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Sports Authority of Thailand Ministry of Tourism and Sports. (2012). Plan making guide Strategy of the National Sports Development Plan No. 5, 2012-2016. Bangkok : Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel Press.

Chanaritchai et al. (2012). Stadium management, Phrae Provincial Administrative Organization. Bangkok : Naresuan University.

Chiwan Charoensuk. (2004). Marketing adaptation strategies of traditional Thai retailers. College. Bangkok : Sriprathum university. Marketing Management.

Chuchai Phiphatisithi, Chai Kittikunaporn and Chanesh Kthipyaphas. (2007). Project Feasibility Analysis Guide Case studies of private investment projects And real estate projects. Bangkok : P Printing Group.

Supasak Panthab. (2012). Factors in determining the sales promotion decision in different forms Of users of the football field rental business in the Thonburi area. Master of Economics (Business Economics), Faculty of Economics. Bangkok: Thammasat University.

Kotler, P. (2004). Ten Deadly Marketing Sins : Signs and Solutions. New Jersey: John Wiley & Sons.