จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ

Main Article Content

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร)
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท
พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ
ประเสริฐ ธิลาว
พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
พระสมนึก ธีรปญฺโญ

บทคัดย่อ

บทบันทึกแนะนำหนังสือนี้เป็นบันทึกจากหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพของ ศ.พล.ต.ท. (หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย ที่นับเป็นหนังสือที่มีการเรียงร้อยจากทัศนะ และประสบการณ์ตรงของผู้เขียนผ่านการเล่าเรื่องที่เป็นมุมจำ ความประทับใจ และความทรงจำร่วม แต่ทั้งหมดเป็นความงดงาม เป็นหนทางสู้ เป็นวิธีการดำเนินชีวิต เป็นอุดมคติ และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ ในฐานะครูต้นแบบ และผู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งปรากฏในหนังสืองานศพนี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
book review

เอกสารอ้างอิง

Charnvit Kasetsiri and Others, Editors. (1993/2536). Field Marshal P. Pibulsongkram and Modern Thai Politics-จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่. Bangkok : Social Sciences and Humanities Textbook Project Foundation. http://www.openbase.in.th/files/tbpj143.pdf.

Krisanaman Watthananarong. (2010/2553). Changing classes by education-การเลื่อน ชั้นทางสังคมด้วยการศึกษา. Thairath Online, Search 11 January 2010, https://www.thairath.co.th/content/58036

Luang Wichit Wathakan, (2006). The way to fight in life-ทางสู้ในชีวิต. Bangkok : Sang Sun Books.

Luang Wichit Wathakan, (2007). Thinking power-กำลังความคิด. Bangkok : Sang Sun Books.

Piyanath Boonnak. (1985/2528). An analysis of social mobility in Thai society during the early Ratanakosin Period,1782/2325-18512394)-การวิเคราะห์โอกาสใน การเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394). Report Reseach, Department of History : Chulalongkorn University.

Thak Chaloemtiarana (2009/2552). Thailand : the politics of despotic paternalism- การเมือง ระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ; Translator by Pannee Chatpolruk and Others, Bangkok : Social Sciences and Humanities Textbook Project Foundation.

Wanthika Tantiratanapaisal. (1989/2532). The process of power consolidation of field Marshal Srisdi Dhanarajata-กระบวนการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, Thesis of Master of Arts : Chulalongkorn University.