กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF