การวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย

Main Article Content

ธีระ เทิดพุทธธรรม
สุรีย์ กาญจนวงศ์
ไพศาล จันทรังษี

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 126 คน นำข้อมูลทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีการแวร์ริแมกซ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ระบบการรายงานและการควบคุมทางการบริหาร (2) การเปิดเผยข้อมูล (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน และ (5) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 64.171

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bandid Nijathaworn. (2017). Crisis Thailand Good Governance. Bangkok: Ruenkaew Printing.

Chaveewan Shoosanuk and Ampon Shoosanuk. (2012). Influence of Governance Mechanisms on Effectiveness of Corporate Governance and Firm Value of the Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand. Srinakharinwirot Business Journal, 3 (1), 1 – 17.

Duanpen Chansirisri. (2009). Board of Directors. In Anya Khanthavit, Sillapaporn Srijunpetch and Duanpen Chansirisri (Eds.), Corporate Governance for Value Creation (pp. 171 – 228). Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.

Jan R. Williams, Susan F. Haka, Mark S. Bettner and Joseph V. Carcello. (2008). Financial Accounting. 13th ed. (International Edition). New York: McGraw Hill/Irwin.

Jitipol Puksamatanan. (2013). Corporate Governance and Equity Return: Evidence from Corporate Governance Reports of Thai Listed Companies. CMRI Working Paper 1/2013. Capital Market Research Institute, Stock Exchange of Thailand.

Joseph F. Hair, Jr., William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson and Ronald L. Tatham. (2006). Multivariate Data Analysis. 6th ed. New Jersey: Pearson Education International.

King Prajadhipok’s Institute. (2012). 10 Principles: Indicators of Good Governance.5th ed. Bangkok: Thammada Press.

Neil Cowan. (2004). Corporate Governance: That Work!. Singapore: Prentice Hall.

Rachadatip Uppathampracha. (2015). The Opinion of Good Governance of Thailisted Companies in the Stock Exchange of Thailand. Journal of Community Development and Life Quality, 3 (1), 69 -79.

Rachaya Pakdeejit. (2014). Good Governance: Public and Private Management. 2nd ed. Bangkok: Chalalongkorn University Press.

Sillapaporn Srijunpetch. (2010). Good Corporate Governance… a foundation of Value Maximization of the Business. Power the Thought Journal, 18 (2), 18 – 23.

Thai Institute of Directors. (2006). OECD Principle of Corporate Governance – 2004 Edition. Bangkok: Foundation for Capital Market Development Fund.

The Securities and Exchange Commission, Thailand. (2013, November 28). AEC and Preparation of Thai Capital Market. Bangkokbiznews, p. 18.