การบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการ การส่งเสริมการลงทุนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

คำใจ คำวิเศษ
ธีทัต ตรีศิริโชติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method)  คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ   ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการทบทวนวรรณกรรม  และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรงจำนวน ๒๑ คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ   ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษารูปแบบการศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้แบบสอบถามจำนวน ๒๔๕ คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และทางสถิติและใช้วิธีบรรยายแบบความเรียง สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ ๓  เป็นการประชุมสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) จำนวน ๑๐ คน เพื่อทำการตรวจประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


                        ผลการศึกษา พบว่า ๑) สภาพบริบทการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรม การส่งเสริมการลงทุน  พบว่า  มีการดำเนินงานบริหารจัดการได้ดีในระดับหนึ่ง  เพียงแต่ว่า จะต้องปรับภาพลักษณ์และมุมมองของผู้ให้บริการให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน และการเข้าถึงการให้บริการที่สะดวกและง่าย  ๒) รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงลำดับตามความสำคัญ ได้แก่  คุณธรรม  ความรู้ ความมีเหตุผล   ความมีภูมิคุ้มกัน  และความพอประมาณ โดยมีปัจจัย ๖ ประการ ได้แก่ การพึ่งตนเองได้  การอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง  ประโยชน์ของประเทศชาติที่ได้รับ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การสร้างเครือข่าย  และความยั่งยืน   ในส่วนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เรียงลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  การพัฒนาองค์การ (Organization Development)  การการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง  (Talent Management) การนำองค์กร (Leadership)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Evaluation)   งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ   (Strategic Budgeting)  และการสร้างเครือข่าย (Networking)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Board of Investment. (2015). Office of the Investment Promotion Strategy for 7 years 2015 - 2021. Bangkok : Investment Service Center, Board of Investment.

Chanwit Wasanthanarat. (2013). Happy Workplace. Bangkok: Song Kha Creation.

Holger Görgand David Greenaway. (2003). Much a Do About Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit From Foreign Direct Investment?. Nottingham. School of Economics University Of Nottingham.

Hood, Christopher. (1991). A Public Management for All Season?. Public Administration. Vol. 69. Blackwell Publishing. : 3-19

Kucerova. (2013). Factual Approach in Decision Making - The Prerequisite of Success in Quality Management. Slovak. Slovak University of Technology.

Somporn Thepsithar. (2003). Sufficiency Economy Helping to Solve Poverty and Corruption. Bangkok: National Youth Council.

Sonthaya Polsri. (2007). Learning Network in Community Development. 2nd edition, Bangkok : Odeon Store.
Unthong, P. & Ekachaiphaibul, S. (2016). Checklist Sustainable Organization. Bangkok: SR Center.