การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างรุ่นใหม่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Main Article Content

ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า
บุญทัน ดอกไธสง
รัฐพล เย็นใจมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยแบบผสมผสานใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงอุปนัยใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า: ตามหลักพุทธปรัชญา 4 ตามหลักพุทธศาสนาคุณสมบัติ 3 ประการและคุณลักษณะภาวะผู้นำ 3 ประการและปัจจัย 6 ประการที่มีผลต่อลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์ประกอบเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ 6 ด้านประกอบด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลก การจัดการที่ยอดเยี่ยมความรับผิดชอบจริยธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาษาสากล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Nonthapon Nimsomboon. (2017). Members of the University Council, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. November 7.

Phrasophonphatthanabundit. (2017). Vice-Rector for Khonkaen Campus, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. December 10.

Phuriwat Punyawutthiprida. (2017). Lecturer, Department of Public administration, Putthapanyasritawarawadee Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. December 17.

Thai Thipsuwankul. (2017). Members of the University Council, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. November 8.

Seokhwa Yun. (2007) “Leadership and Teamwork: The Effects of Leadership and Job Satisfaction on Team Citizenship” the Institute of Management Research of Seoul National University International, Journal of Leadership Studies.

Weerawat Pannitamai. (2001). The change leader theory. Bangkok: Thanapress & graphic.