การเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยตามหลักพุทธธรรม

Main Article Content

พัชระ ไม้หอม
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย และ 3) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยตามหลักพุทธธรรม วิทยานิพนธ์นี้ได้ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร (Documentary Qualitative Research) โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารวิชาการ วิเคราะห์หลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาและยืนยันผลการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม การศาสนา และการศึกษา จำนวน 9 รูป/คน


         ผลการวิจัย พบว่า


1. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทยมี 9 ประการ คือ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีน้ำใจและ 9) กตัญญู


2. หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย ได้แก่ ฆราวาสธรรม และสาราณียธรรม


3.  กระบวนการเสริมสร้างได้มาจากผลการบูรณาการหลักพุทธธรรม กับทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทางจิตวิทยา เป็นกระบวนธรรม 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีความตั้งใจจริง 2) ปัญญา 3) ความเพียร 4) ลดละกิเลส 5) ช่วยเหลือกันและกัน 6) ปิยวาจา 7) จิตอาสา 8) แบ่งปัน 9) วินัย และ 10) ไม่เห็นแก่ตัว และ 4. ตัวชี้วัดพฤติกรรม สามารถนำไปติดตามและประเมินผลได้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Chao Phraya Phra Somdej Sutharathibadi. The Treasures of the Gentlemen. (1978). Bangkok. Khurusapha Publishing House. Lat Phrao.

Ministry of Education. Department of Education. Learning Reform of the Ministry of Education. (2000). Bangkok. Khurusapha House. Lat Phrao.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Mahachulalongkornrajavidyalaya Tripitaka. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Publishing.

National Strategic Plan 20 Year (2018-2037). Secretariat of the National Strategic Committee. Office of the National Economic and Social Development Board. Office of the National Economic and Social Development Board. Office of the Prime Minister. National Economic and Social Development Plan. Bangkok.