กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร

Main Article Content

จิรภัทร เริ่มศรี
จันทิมา เขียวแก้ว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (2) เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mix Method Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ นำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้วกำหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนครด้วย TOWS MATRIX Analysis และระดมความคิดเห็น (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร


ผลการวิจัยพบว่า


1.การสื่อสารการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามสกลนคร มีการใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ เพราะผ้าย้อมครามใช้ฝ้ายเข็นมือเป็นเส้นใยหลักในการทอ สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ทำให้ภาพลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคเป้าหมาย


2.กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้วย


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้อัตลักษณ์บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย (1) การค้นหาอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามของกลุ่มชาติพันธุ์ในสกลนคร (2) กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม (3) การสืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้วย (1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (2) การเชื่อมโยงพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ประกอบด้วย (1) การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (2) การจัดกิจกรรมทางการตลาด (3) การสื่อสารภูมิปัญญาผ่านการเล่าเรื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Anurat Saithong, Poowadon Sritares. (2015). The Pattern Creation And The Dyeing Process of Indigo Fabric of Phu Tai People in Thailand , Laos And Vietnam. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

_______. (2011). Indigo and Indigo Products. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Biel, A.L. (1992). How Brand Image Drives Brand Equity. Journal of Advertising Research, RC6 – RC11.

Chiranan Charoenrat. (2016). Guidelines for Creating A Marketing Channel of The four Patterns of Khao Dok Kaew Blanket Via Social Media: A Case Study of A Weaving Farmer Housekeeper Group,Tao Ngoi District, Sakon Nakhon Province. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Danai Chatiphod. (2015). Indigo Dyed Fabric: Making Culture a Product in the Globalization World. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Jintana Linpho. (2013). Value Of Local Identity, Art and Culture And Applying It as A Product to Increase Economic Value. and Cultural And Tourism A Case Study of Sakon Nakhon Native Weaving Groups. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Kanlaya Vanichbuncha. (2001). Statistical Principles. 6th edition. Bangkok: Chulalongkorn University.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607- 610.

Nimnual Chantaroon and Saowaluk Kosolkittiamporn. (2017, September - December). Management Local Wisdom into Business Community in the Northeast Thailand 4.0. Dhammathas Academic Journal, 17(3), 225-234.

Oiytip Pupatana. (2019). The UV Protection Performance of Cotton Dyed With Natural Indigo Like Cotton Dyed in Natural Indigo and Overlaid With Dyes from The Bark of Pradu Tree. Bangkok: Kasetsart University.

Pannawadee Srikhao, Pokkasina Chathiphot, Nilobol Phuraya. (2017). The Cultural Co-Characteristics and Socio-Economic Value Creation of Indigo Dyed Clothes in Phanna Nikhom District of Sakon Nakhon Province. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Pradsakon Chouisudsakunchai. (2009). The Study of Underarm Bacterial Inhibition Properties of Indigo Dyed Textiles. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

Siraporn Kuljittiwirach.(213). Knowledge Management of Indigo Dye Cloth Weaving in Ban Non Sa-at, NaNgua Sub-District, Nawa District, Nakhon Phanom Province.

Sutisa Songleknok. (2014). Knowledge Management in Indigo Dyed Cloth Community Business base on a Value Chain Concept (Doctor of Thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University.

Warinsi Yaothani. (2015). The Development of Marketing Communication Model for increasing the Efficiency of Community Business Implementation in ChiangRai Province (Doctor of Thesis). Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University.