นโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง)
ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
สัญญา สดประเสริฐ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนและองค์กรเทศบาลในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการรับรู้และความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ตัวอย่างที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การชุมชนและองค์กรเทศบาลในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเหล่านี้ ผู้ให้ข้อมูลมี 109  คน เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1. กิจกรรมและบริการต่างๆที่มีของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลสุขภาวะผู้สูงอายุของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่มีการปฏิบัติงานน้อยมากในนโยบายที่ 9 เรื่องการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ และนโยบายที่ 10 เรื่องการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการประเมินผลหน่วยงาน รวมทั้งไม่มีการดำเนินงานตามนโยบายที่ 8 ซึ่งเน้นการบูรณาการแผนงานของรัฐและหน่วยงานในระดับชาติ 2. เน้นเรื่องรายได้ผู้สูงอายุ การเป็นแหล่งกู้ยืม การเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองต่างๆของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมและร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการต่างๆระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและสังคม แต่ผลพบว่ามีการดำเนินงานน้อยมากในนโยบายที่ 10 และไม่มีการดำเนินงานในนโยบายที่ 8 ด้วยเหตุผลเดียวกับกลุ่ม (อสม.) 3. มีการดำเนินการตามนโยบายที่ 8 น้อยมาก อาจเนื่องด้วยว่าเป็นนโยบายของการบริหารระดับสูงที่เน้นการพัฒนาบุคคลากรผู้สูงอายุและบูรณาการแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมเข้ากับของรัฐบาลในระดับชาติ 4.  กลุ่มผู้สูงอายุมีการรับรู้ถึงนโยบายที่ 1-7 และ 9 แต่ผู้สูงอายุมีการรับรู้น้อยมากถึงการดำเนินงานตามนโยบายที่ 2 ในเรื่องรายได้ สุขภาพ ระบบคุ้มครองทางสังคม การเงินการคลัง และนโยบายที่ 3. ที่เน้นการให้มีผู้ดูแล คุ้มครองผู้สูงวัยเพื่อให้อยู่กับครอบครัว รวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิงไม่มีการรับรู้ถึงนโยบายที่ 8 ที่เน้นการบูรณาการระดับชาติ และนโยบายที่ 10. ที่เน้นการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ประเมินผลงานหน่วยงานต่างๆ และสร้างฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับผลของนโยบายและแนวการดำเนินงานขององค์กรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ข้างต้น นอกจากนั้นผลของความต้องการของผู้สูงอายุก็เป็นในทิศทางเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Noppawan Jongwatana. (1999). Interesting elderly information. Bankkok: Printing of Chulalongkorn University.

Patcharee Monchit. (2009). Attitude to wards the elderly self-protection approach. According to the Elderly 2003/2546 : Case study Elderly Club in Bangkok In the elderly council network of Thailand. Department of Social Work Faculty of Social Work Thammasat University.

College of Population Studies Chulalongkorn University and the Thai Elderly Research and Development Institute Foundation. (2012). Annual report Thai elderly situation 2554. Bankkok : Phongpanich Charoenphon Co., Ltd.

Community Organization Development Institute (Public Organization). (2016). Community organization procession. Bankkok : Ministry of Social Development and Human Security.