การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร)
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และ 3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


ผลการวิจัยพบว่า


1) พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข การรณรงค์และป้องกัน เป็นการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน ต้องมีการบูรณาการกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเหมาะสม


2) กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ


3) พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ โดยผลที่ได้รับจากการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Natthaphon Sanguansap. (2008). Network Marketing Social Communication Strategy in The Campaign to Reduce Alcohol Consumption of The Office of Health Promotion Fund (Research Report). Bangkok: Office of the Health Promotion Fund.

Tosapon Wongrabannam. (2008). Design Project Publication Campaign For Lent Liquor Buddhist Lent Alcohol Soberity Print Ad Design Project. Bachelor of Arts, Fine Arts and Visual Communication Design Chandrakasem Rajabhat University Office of Academic Resource and Information Technology Center.

Nuanta Apa Cup Phakun. (2009). Study of Drinkers and Drug Dealers' Behaviors in Southern Communities: A Case Study Of Urban Areas Song Kra. (Research Report) SSS: Alcohol Research Center.

Natiphan Srimanchan. (2009). The Effectiveness of The Campaign in The DNA Drink No Alcohol Project, a New Breed of Non-Alcoholic. (Master of Thesis). Graduate School: Dhurakij Pundit University.

Parichat Walaiasathien. (2000). Phra Maha Suthit Un. Sahatwiset. Chantana Benchasap and Chonlakan Kan Hasanari (Research Report). Bangkok. Office of Research Fund.

Piyanuch Ngernmee. (1993). Public Health Status The Survey of Factors and Impact Of Primary Health Policy In Region 1 Of Public Health (Doctor of Thesis). Faculty of Social and Environmental Development: Doctor of Thesis Development Institute.

Phatthalee Leelarong. (2018). Development of an Economic Value Assessment Model of Health Promoting Measures in Thailand: A Case Study of Alcohol Consumption Control Measures (Research Report). S.S.: Alcohol Research Center.

Montri Kumpumman. (2003). Factors Affecting the Efficiency of Village and Urban Fund Management Chiang Mai Province. (Research Report). Chiang Mai: Faculty of Social Sciences Chiang Mai University.