เผยแพร่แล้ว: 2024-02-29

Art, Craft and Design as A Soft Power Toward Creative Economy in Thailand

Supawinee Charungkiattikul, Eakachat Joneurairatana

1-13

Scenarios for the Development of Buddhist International Organization Networks for the Sustainable Propagation of Buddhism

Phrakhusamu Sanitwong Vuddhivaṁso, Phra Dhamvajarabanthid , Khanthong Wattanapradit

24-36

รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี , อัจฉรา วัฒนาณรงค์ , สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี

182-193

การพัฒนาสัปปายะสถานที่เอื้อต่อการพัฒนายุวชนโดยพุทธสันติวิธี

ศิริขวัญ แววนิลานนท์, พระมหาวีรศักดิ์ อภินนฺทเวที, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

233-243

กระบวนการพัฒนาพ่อแม่ เพื่อนที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างครอบครัวสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี

อรรณพ ชนินทร์วงศ์ศิริ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

270-283

สันตินวัตกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจชุมชน

ชาญเดช จันทร์สงวน, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปฺญฺโญ

297-309

สันตินวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างความศรัทธาในการศึกษาบาลีของสามเณร สำนักเรียนวัดนิมมานรดี

พระมหาสุนทร ธมฺมสุนฺทโร (เฉลยชัย), พระธรรมวัชรบัณฑิต , ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

310-321

การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการคิดกับนักศึกษาวิชาชีพครู

ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์, ประสาท เนืองเฉลิม, วาสนาไทย วิเศษสัตย์

359-369

กฎของธรรมชาติในมุมมองของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, จันทร์ศิริ พลอยงาม , กิตติคุณ แก้วภิรมย์

393-401

สะเปา: จากศรัทธาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำวัง

พระครูโสภณวีรบัณฑิต , พระครูโกวิทอรรถวาที

402-409