เผยแพร่แล้ว: 2023-10-31

รูปแบบการพัฒนาครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ธวัช สอนง่ายดี, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา , สถิรพร เชาวน์ชัย

2165-2178

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ร่วมกับเครื่องมือการคิดกับนักศึกษาวิชาชีพครู

ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์, วาสนาไทย วิเศษสัตย์, ขอบฟ้า จันทร์เจริญ, วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์, ภัทรวรรณ คำแปล

2222-2231

ผ้าทอไทลื้อสื่อศรัทธาสู่ศิลปะร่วมสมัย

ปาริชาต เกษมสุข , ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

2280-2293

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธจิตวิทยาของพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระโสภณวชิรวาที (อาทิตย์ อตฺถเวที), สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, สิริวัฒน์ ศรีเครืองดง, วิชชุดา โชติฐิติรัตนา

2363-2378

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จวัยชราเชิงพุทธของผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย

พระครูสุจิณกัลยาณธรรม (พงศพัฒน์ ตาโน), ธันภัทร โคตรสิงห์, ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน

2442-2453

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงราย

ทนากร ศรีก๊อ, วิทยาธร ท่อแก้ว, กรกช ขันธบุญ , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

2467-2479

การพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค กระบวนการดูแลด้านสุขภาวะสำหรับพระสงฆ์

สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์, พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)

2497-2507

การพัฒนาบทเพลงเพื่อสร้างความสุขตามหลักพุทธสันติ

ศิริวัฒน์ หวานฉ่ำ, พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที

2508-2520