เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบนฐานการพึ่งตนเอง

วิทวัส ช้างศร, ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย , ภัทรา วยาจุต

1315-1328

สัญลักษณ์ในนิทานคัมภีร์มังคลัตถทีปนี

ปรีดาพร คุ้มสระพรม, สิริวรรณ นันทจันทูล , ประเทือง ทินรัตน์

1329-1338

ภาพแทนธรรมชาติในบททำขวัญไทยและเขมร

ศุภชัย จังศิริวิทยากร , นิตยา วรรณกิตร์

1352-1362

การพัฒนาตัวชีวัดภาวะผู้นำแบบนิติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิตติศักดิ์ สมพล, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา , สุพจน์ เกิดสุวรรณ์

1376-1388

ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย

ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์, ชลาธิป สมาหิโต, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร

1443-1454

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแปลงใหญ่แถบภาคอีสานใต้ตอนล่าง

รวิฐา ทวีพร้อม, พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ , แก้วตา บุญร่วม, รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์ , สุเนตรา ทองจันทร์

1482-1494

การเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี, พระมหาณัฎฐ์ สติเวปุลฺโล, ชนันภรณ์ อารีกุล

1495-1507

การสังเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน

อารีย์ น้ำใจดี, พิชญาภา ยืนยาว, นภาภรณ์ ยอดสิน, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

1635-1646