เผยแพร่แล้ว: 2023-04-30

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

สิริกานต์ เอื้อธารากุล, ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ , สุพัฒนา หอมบุปผา

543-558

การประยุกต์ใช้หลักสติเพื่อการสื่อสารอย่างสันติสุขกับผู้สูงวัย

รมิดา แอนดริวส์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

559-568

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

วีระพล บุญทวี, พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ชวนคิด มะเสนะ

619-629

การประยุกต์ใช้หลักสติเมื่อเผชิญภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้สูงวัย

รัตนา พงษ์วุฒิประพันธ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

646-657

รูปแบบการสื่อสารของพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โดยพุทธสันติวิธี

สุรางค์ ตันติวิญญูพงศ์ , พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที

696-710

กระบวนการสร้างศรัทธาของชาวพุทธรุ่นใหม่ด้วยการท่องเที่ยวแบบสันตินวัตวิถี

พระมหาไท อิสฺสรธมฺโม (ธรรมกิจ), ขันทอง วัฒนประดิษฐ์

754-768

หลักนิติศาสตร์กับรากฐานในทางพระพุทธศาสนา

พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์, พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร , วีระ จุฑาคุปต์

783-788

บ้านประสุข: วิถีไทเดิ้ง วิถีสันติสุข

พระมหาณัฏฐ์ สติเวปุลฺโล, ขันทอง วัฒนประดิษฐ์

789-701

บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต พิธีกรรม และความเชื่อของคนอีสาน

พีรวัส อินทวี, สุทัศน์ ประทุมแก้ว, พระครูโกศลวิหารคุณ , จักร์กฤษ ทองมี

8143-823