บ้านประสุข: วิถีไทเดิ้ง วิถีสันติสุข

Main Article Content

พระมหาณัฏฐ์ สติเวปุลฺโล
ขันทอง วัฒนประดิษฐ์

บทคัดย่อ

ไทเดิ้ง” เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดและเก่าแก่ในจังหวัดนครราชสีมา มีอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยึดโยงกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแบบเครือญาติที่เหนียวแน่น ทำให้ไทเดิ้งเป็นชาติพันธุ์ที่รักความสงบสันติสุข สะท้อนผ่านวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมาทั้งด้านภาษา อาหาร ความเชื่อประจำถิ่น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Asaina, J. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. September, 24.

Boonyopagorn, Y. (2021). Mayor Subdistrict Administration Organization of Prasuk. Interview. October, 25.

Committee for the Protection of Intangible Intangible Cultural Heritage Nakhon Ratchasima Rajabhat University, (2011). Khorat Folksong Glorify No.1. Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

Deethonglang, T. (2022). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. January, 13.

Harita, T. (2021). Village Headman of Prasuk. Interview. October, 23.

Jodphimai, T. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. September, 24.

Kalyanamitra, (2017). Sārāṇīyadhamma 6 (6 Ways to Create Unity). Retrieved June 05, 2022, from https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=15409

Khaophimai, CH. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. September, 24.

Khaophimai, M. (2021). Advisory Level Teachers of Chumphuangsuksa School. Interview. October, 24.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Nakhonratchasimaprovince, (2021). History of the Province . Retrieved June 20, 2021, from https://www2.nakhonratchasima.go.th/content/history_office

Rattanachot, L. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. October, 23.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2011). Dictionary of Buddhism. (34th ed.). Nonthaburi: S. R. Printing Massproducts Company Limited.

Phimpan, S. (2022). Tai Doeng Ethnicity Expert and Deputy Director of Art and Culture Center of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Interview. January, 19.

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre. (2019). Ethnic Groups. Retrieved June 20, 2021, from https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/75

Raksaphol, S. (2015). Wat Prayurawongsawas-Warawihan’s Role in Promoting Multicultural of Tourism Community Based on Buddhist Peaceful Means.(Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Raksaphol, S., & PhraRajworamethee. (2018). Wat Prayurawongsawas-Warawihan’s Role in Promoting Multicultural of Tourism Community Based on Buddhist Peaceful Mean. Journal of MCU Peace Studies, 4 (Special Issue), 119-139.

Rattanachot, S. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. October, 23.

Romphimai, P. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. November, 20.

Sutthisang, N. (2012). Relationships between Saraniyadhama VI and Leader Roles of Managers in Organizations. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

Sumetho, P., Kongsub, P., (2016). Sārāṇīyadhamma: Dharma Principles in Conflict Resolution in Thai Society. Journal of Research for Development Social and Community Rajabhat Mahasarakham University, 3(1), 21-29.

Sookkamnerd, B. (2021). Tai Doeng Ethnicity Expert. Interview. October, 23.

Witthayaanumat, D. (2022). District Chief of Chumpuang. Interview. January, 16.

Boonthang, P. (2021). Tai Doeng Youth. Interview. October, 23.