รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

Main Article Content

วีระพล บุญทวี
พงษ์ธร สิงห์พันธ์
ชวนคิด มะเสนะ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 4) การประเมินรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 234 คนโดยเลือกแบบเจาะจง ขั้นตอน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเครือข่ายความร่วมมือในโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จำนวน 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 21 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสภาพการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) เครือข่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (2) เครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) เครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร และ (4) เครือข่ายการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี และ 4) ผลการประเมินรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา พบว่า ด้านความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonsuea, T. (2013). The Participative School Management Model for Schools in Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. Journal of Research and Development of Buriram Rajabhat University, 8(2), 44-50.

Chantanam, R. (2014). Effective Participatory Academic Administration Model in Medium-Sized Schools. (Doctoral Dissertation). Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani.

Chomchuan, P. (2012). Effective Community Participatory Academic Administration Model in Educational Institutions under the Office of Primary Education Service Areas. (Doctoral Dissertation). Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani Rajabhat.

Homsuwan, C. (2013). The Development of Participatory Management Model for Colleges in the Vocational Education Commission. (Doctoral Dissertation). Naresuan University. Phitsanulok.

Jamjantawong, J. (2010). Development of a Network Management Model to Promote Quality Education in Basic Educational Institutions under the Bangkok Educational Service Area Office. (Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Krommung, A. (2011). The Model of Small School Network Management to Improve the Quality of Education in the Ubon Ratchathani Educational Service Area Office District 1. (Doctoral Dissertation). Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani.

Ministry of Education. (2007). Change Leadership Development Course To Support Decentralization for Education Administrators and School Administrators. Nakhon Pathom: National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel.

Office of the Basic Education Commission. (2007). Approach to Decentralization of Administration and Education to the Board Educational Service Area Office and Educational Institutions in Accordance with the Ministerial Regulations Determining the Rules and Methods for Decentralization of Administrative and Educational Administration, B.E. 2007. Bangkok: Office of the Basic Education Commission.

Rucharoen, T. (2006). Forms and Elements of Formats. Documentation for Training on Lecture of the Seminar in Educational Administration, Ubon Ratchathani: Prince of Ubon Ratchathani Rajabhat University.

Srichana, Y. (2015). The Development of the Participation Model for Informal Education Management in Secondary School under the Office of Basic Educational Committee. Journal of Education, Mahasarakham University, 9(4), 153-162.