รูปแบบการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Main Article Content

กัลยาณี รัตนบุตร
ฉลอง ชาตรูประชีวิน
สถิรพร เชาวน์ชัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน          ใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการ ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน       ใน สถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง และ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารระบบ คุณภาพงานกิจการนักเรียน โดยการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้างาน กิจการนักเรียน จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 362 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน


ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและวัตถุประสงค์การบริหาร คุณภาพงานกิจการนักเรียน 2) โครงสร้างการบริหารคุณภาพงานกิจการนักเรียน 3) กระบวนการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน 4) การพัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน 5) การนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน 6) ปัจจัยความสำเร็จของการ บริหารระบบคุณภาพงานกิจการนักเรียน เมื่อนำรูปแบบไปประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ พบว่าความเป็นไปได้ในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} =4.44) และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} =4.72)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chatchaidej, P. (2017). Clinical Practice Quality Management Model for Nursing Students in Hospital. (Doctoral Dissertation). Naresuan University. Phitsanulok.

Chidthaisong, S. (2010). Organization-Wide Quality System Development for District Offices. (Doctoral Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Department of Academic Affairs. (2003). National Education Act, B.E. 2542 [A.D. 1999] and Its Amendments (No. 2) 2003. Bangkok: Thai Characters.

Kasosoth, C. (2011). Model of Student Affairs Management with Participation in Educational Institutions at the Elementary Education under the Office of the Basic Education Commission. (Doctoral Dissertation). Naresuan University. Phitsanulok.

Rascha, W., & Chatruprachewin, C. (2021). Model of Quality Development of Integrated Educational Institutions Management Affiliated with office Elementary Education Area. Journal of MCU Peace Studies, 9(4). 1738-1751.

The Secretariat of the Education Council. (2017). National Education Plan 2017-2036. Bangkok: Sweet Chili Graphic Co., Ltd.

Thongchanluk, A. (2020). Development of Personnel Performance. Development Group Professional Competence and Position the Bangkok Civil Service Development Institute Found that the Pattern of Improve the Performance of Personnel. Retrieved May 15, 2021, from http://www3.ru.ac.th/mpa-abstract/files/2563_1614231848_ 6214830029.pdf

Thongpuang, C. (2013). Elements of Quality Management Throughout the Organization of Private Universities in Thailand. (Doctoral Dissertation). Christian University. Nakhon Pathom.

Vechayalak, N. (2020). Application of TQM in Educational Administration. (2nd ed.) Chiang Mai: Wanida Printing LP.