สัมมาชีพ: แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

พระพรหมวชิรโมลี
พระราชวิมลโมลี
บรรจง โสดาดี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ เพื่อศึกษาการเสริมสร้างสัมมาชีพ 1. ผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหม 2. ผู้ประกอบการค้าขายประคำ 3. ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ และ 4. คนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ และแบบสอบถาม จากกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้นำหรือปราชญ์ชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการสัมมาชีพ นำเสนอผลวิจัยเชิงพรรณนา


ผลวิจัยพบว่า 1. กลุ่มสัมมาชีพผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง เน้นการท่องเที่ยวการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ้าไหมยกทองโบราณ ผ้าไหมโฮลโบราณ และเน้นในวิถีชุมชน คุณธรรมสำคัญคือความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สร้างจิตสำนึกในคุณค่าแห่งภูมิปัญญาดั้งเดิม 2. กลุ่มสัมมาชีพประคำเขวาสินรินทร์ชุมชนเขมรโบราณ หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีอัตลักษณ์สวยงามมีเสน่ห์ด้วยลวดลายดั้งเดิม มีกระบวนการฝึกทักษะถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาช่างจากรุ่นสู่รุ่นเป็นรหัสนัยแบบตัวต่อตัว คุณธรรมเน้นความเพียรและความอดทนซื่อตรงต่อผู้บริโภคผ่านระบบกลไกตลาด 3. กลุ่มสัมมาชีพเกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการผลิตลดการใช้เคมีโดยใช้สารอินทรีย์แทน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูป การตลาด โดยใช้หลักศีลธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ส่งผลให้ผลิตผลได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 4. กลุ่มสัมมาชีพคนเลี้ยงช้าง ส่วนใหญ่เป็นชาว “กูยอาเจียง” มีความรอบรู้ด้านคชลักษณ์ คชศาสตร์ ผูกพันกับช้างมาแต่โบราณ เชื่อผีปะกำที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงครอบคลุมวิถีชีวิตในทุกมิติ ปัจจุบันกลุ่มคนเลี้ยงช้างมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการปรับตัวในการดำรงชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป บนพื้นฐานความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และฉลาด


 

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

พระพรหมวชิรโมลี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มจร วิทยาเขตสุรินทร์

References

Community Development. Ministry of Interior. (2019). Guidelines for Building Community Livelihoods. Bangkok: TBS Co., Press, Ltd.

Fine Arts Department. (2007). Surin's History. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited.

Klaiwichian, S. et al. (2007). Development of Elephant Villages as a Tourist Attraction in South Isan. (Research Report). Buriram Rajabhat University.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

National Reform Council. (2015). National Reform Council Agenda 28: System Reform to Build Strong Communities: Community Reform Plan. Bangkok: Publishing House of the Representatives House Secretariat.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). (2012). Buddha-Dharma (Extended Edition). Bangkok: Pli Dharma Publishing House.

Phabu, S., Phabu, T., & Kasetsing, R. (2013). Lifestyle Living According to the Principles of Sufficiency Economy of Silk Weaving Group in Surin Province. Humanities and Social Sciences. Vol. 30 No. 1: January-April 2013, 1-16.

Political Economics. (2011). Buddhist Economics. Retrieved 31, 2011, from https://nanapolecon.wordpress.com/2011/08/31>

Surin Provincial Office. Strategic and Information Group for Provincial Development. Development Plan of Surin Province. 2018-2022 (Review Edition 2020).

Wasi, P. (2009). Series of Thailand Reform on New Approach in Country Development, Building of Full Area Right Livelihood: The Foundation of Peace and Happiness. Bangkok: TQP Co., Ltd.