การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

วราลักษณ์ อาจวิชัย
วันเพ็ญ นันทะศรี
ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อยืนยันองค์ประกอบของสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีกระบวนการดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อคำถามสร้างจากการวิเคราะห์เนื้อหาของผลการศึกษาองค์ประกอบในระยะที่ 1 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ


ผลการศึกษา 1) องค์ประกอบของสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 4. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 5. การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบของสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ และ 4. การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chanprasart, C. (2017). The Needs Assessment for Developing Competencies of Educational Measurement and Evaluation of Teachers in School under the Foundation of the Church of Christ in Thailand. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3), 1577-1590.

Cruz et al. (2020). Evaluation of Competency Methods in Engineering Education: A Systematic Review. Retrieved May 12, 2021, from https://eric.ed.gov/?q=Measurement+and+Evaluation+competency&ft=on&pg=3

Deeying, T. (2015). Teacher Development: A Development of Program for the Basic Education Teacher’s Competencies on Classroom Assessment. Journal of Arts Education Research, 7(1), 204-216.

Kaiyafai, N. (2018). A Development Model for Promoting Measurement and Evaluation Competency for Teachers in Schools under Sakon Nakhon City Municipality. (Master’s Thesis). Sakon Nakhon Rajabhat University. Sakon Nakhon.

Ministry of Education. (2017. Modern Education Reform. Bangkok: Teachers Council of Thailand Printing House Ladprao.

National Council on Measurment in Education (1990). The standards for Teacher Competence in Educational Assessment of Students. Retrieved May 12, 2021, from https://buros.org/standards-teacher-competence-educational-assessment-students

Office of the Basic Education Commission. (2010). National Education Act of 2542, as Amended (No. 3) of 2553. Bangkok: Prime Minister's Office.

Pannaen, N. (2012). Guidelines for Promoting the Evaluation of Teachers in Basic Education Institutions Sa Kaeo Province. (Master’s Thesis). Srinakharinwirot University. Bangkok.

Phangcharoen, S. (2019). The Development of Empowerment Model for Enhance Measurement and Evaluate Competencies of Teacher in Expansion School under Primary Education Area Offices. Education Journal, 6(3), 65-74.

Phutthima, B. (2018). A Development Competency of Instrument Construction and Evaluation for Education Measurement of Teacher in Lampang Province with Empowerment Approach. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 8(14), 57-69.

Sakhon, K. (2014). Development Model of Educational Measurement and Evaluation Competency by Using Knowledge Management Process for Small School Teachers. Social Sciences Research and Academic Journal, 9(26), 29-39.

Thongdee, S. (2018). The Needs Assessment to Develop the Competency of Authentic Assessment for Secondary School Teachers. (Master’s Thesis). Burapha University. Chon Buri.

Vangmeejongmee, C. (2017). Competency of Thai Teacher in 21st Century: Wind of Change. (Master’s Thesis). Srinakharinwirot University. Bangkok.

Waikasikorn, S. (2015). The Administrative Model to Enhance Learning Assessment Competency of Teacher on National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) in Secondary School. (Doctoral Dissertation). North Bangkok University. Bangkok.