การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะตัดกระดาษกับศิลปะภาพวาดจีน: กรณีศึกษาศิลปะการตัดกระดาษเมืองผู่เจียง

Main Article Content

จู หลินหลิน

บทคัดย่อ

บทความนี้เริ่มต้นจากมานุษยวิทยาผู่เจียง โดยอธิบายถึงหลักแนวคิดมนุษย์ศาสตร์พื้นฐานภาพวาดอักษรดั้งเดิมของสภาพแวดล้อมภายนอกของศิลปะการตัดกระดาษผู่เจียง และจะอธิบายเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นพื้นที่ของศิลปะการตัดกระดาษผู่เจียง จากนั้นจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งแบบที่เห็นได้ชัดและแบบที่ซ่อนอยู่ในระหว่างศิลปะการตัดกระดาษผู่เจียงกับศิลปะภาพวาดโดยวิเคราะห์จาก 4 ด้าน คือการจัดวางองค์ประกอบภาพ การใช้ลายเส้น รูปแบบท่าทางตัวละครและการถ่ายทอดภาพลักษณ์ บทความนี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการอธิบาย โดยการรวบรวมภาพวาดมาแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงศิลปะระหว่างศิลปะการตัดกระดาษผู่เจียงกับศิลปะภาพวาดให้เห็นโดยตรง ซึ่งสรุปได้ว่าเทคนิควิธีในการตัดกระดาษผู่เจียงได้รับอิทธิพลของศิลปะภาพวาดมาอย่างลึกซึ้ง และช่างตัดกระดาษผู่เจียงก็มีผลงานศิลปะชั้นสูง โดยเฉพาะศิลปะการตัดกระดาษลายละครงิ้วผู่เจียงที่มีคุณค่าทางศิลปะเป็นอย่างมาก

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Chen, J. (2007). History of Chinese Folk Paper Cutting (中国民俗剪纸史). Beijing: Peking University Press.

Chen, J. (2008). Study of Chinese Folk Paper Cutting (中国民间剪纸艺术研究). Beijing: China Light Industry Press.

Chen, J. P. (2012). Pujiang Paper Cutting (浦江剪纸). Hang Zhou: Zhejiang Photo Graphic Press.

E. H. Gombrich. (1998). The Story of Art (艺术发展史). Translate by Fan, J. Z., Tianjin: Tianjin People’s Fine Arts Publishing House.

Huang, B. H., & Wang, B. M. (1997). Quotations from Huang Binhong Paintings (黄宾虹画语录). Shanghai: Shanghai People’s Fine Arts Publishing House.

Kang, X. J. (1993). “History of the Jinhua’s Country” Volume 1 “Organizational System & Territory” in “Collection of Chinese Local History – History of Zhejiang Country Part”. Shanghai Bookstore Publishing House.

Lin, Y. T. (2006). My Country and My People (吾国与吾民). Xi An: Shanxi Normal University General Publishing House.

Liu, X., & Wang, Z. B. (2012). The Literary Mind and the Carving of Dragons (文心雕龙). Beijing: Zhonghua Book Company.

Ma, L. S. (2011). Morphology in Chinese Painting (中国画形态学). Beijing: Tsinghua University Press.

Pujiang Culture Radio & TV News Publication Bureau., (2012). Magnificent View of Intangible Cultural Heritage in Pujiang (浦江县非物质文化遗产大观). Beijing: Chinese Literature and History Press.

Pujing Cultural Bureau, (2004). Pujiang Paper Cutting (浦江剪纸). Beijing: People’s Daily Publishing House.

Wang, B. H. (2006). History of Chinese Folk Paper Cutting (中国民间剪纸史). Hangzhou: China Academy of Fine Arts Press.

Wang, B. Y. (2015). Modeling Concepts and Characteristics of Traditional Chinese Fine-Brush Figure Paintings (得意忘形—中国传统工笔人物绘画的造型观念及特征). Tsinghua University Master of Fine Arts Degree Thesis.

Wang, P. (2003). A Brief Talk on the Compositional Features of Chinese Painting (浅谈中国画的构图特色). Journal of Shanxi Radio & TV University.

Wu, S. Z. (2007). Chinese Pujiang Tradition Drama Paper Cutting (中国浦江戏剧剪纸). Beijing: People’s Daily Publishing House.

Xiong, H. (2016). A Modest Proposal for the Composition Culture of Folk Paper Cutting (民间剪纸艺术的构图文化刍议). Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science). 8, 207-209.

Yu, Y. (2010). The Explanation of “Succinct” & “Strong and Energetic” (《洗炼》与《劲健》——《二十四诗品》通解例释) – “Twenty-Four Poems”. Hubei Social Sciences.

Zhao, M., Yu, B. L., & He, Q. X. (2003). Three-Dimensional Development of Cultural Economy to Promote the Coordinated Development of Pujiang's Economy and Culture (立体开发文化经济促进浦江经济文化协调发展). Hang Zhou: Zhejiang Social Sciences, (pp. 182-186).

Zheng, J. X. (2013). History of Zhejing Folk Paper Cutting (浙江民间剪纸史). Hangzhou: Hangzhou Press.