เผยแพร่แล้ว: 2023-02-28

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในประเทศไทย

รภัสศา รวงอ่อนนาม, กิตติพงษ์ กิตติยันตการ , ฉัตรชัย พรประสิทธิ์

40-49

การพัฒนาสันตินวัตกรรมการเสริมสร้างพลังเมตตากรุณาของบุคลากรแพทย์

บุณฑริกา สุวรรณเวโช, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที

231-242

การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ดอยลังกา

ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิต, ธนียา เจติยานุกรกุล , ส่งเสริม แสงทอง

292-302

รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในศตวรรษที่ 21

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, สมศักดิ์ บุญปู่ , พีรวัฒน์ ชัยสุข

318-328

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 2

กิตติคุณ ยศบันเทิง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด

342-355

กระบวนการสันตินวัตกรรมการสื่อสารที่เสริมพลังอำนาจผู้นำวิถีชีวิตใหม่

สุนีย์ สว่างศรี, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

368-380

มุมมองเรื่องกรรมของชาวพุทธในสังคมไทย

พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)

391-400

กำเนิดภิกษุณีมีขึ้นในปี (พรรษา) ใดของพระพุทธเจ้า

มนตรี สิระโรจนานันท์ , นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน

401-11