ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2563): วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

					ดู ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2563): วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 22
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
Management Science Review

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย