การศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสองร่วมใจ จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • อรวิกา ศรีทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ชาคริต ศรีทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

การศึกษาความเป็นไปได้, การเริ่มต้นธุรกิจ, การผลิตบรรจุภัณฑ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสองร่วมใจ จังหวัดปทุมธานี การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร 2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 ท่าน ผู้บริหารหรือตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 2 ท่าน และนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจจำนวน 2 ท่าน ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 แผนดังต่อไปนี้

แผนการผลิต มีรูปแบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่องจักร สมาชิกกลุ่มแม่บ้านและคนในชุมชนเป็นหลักในการผลิตอัตรากำลังการผลิตอยู่ที่ 5,000 แผ่นต่อวัน การศึกษาด้านการตลาดโดยคาดการณ์ว่าผู้ซื้อมีกำลังซื้ออยู่ในระดับ 4,000 – 7,000 แผ่นต่อวัน 2) แผนการตลาด ทำการเลือกกลุ่มลูกค้าโดยใช้ลักษณะการมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มลูกค้าเป็นลำดับแรกและใช้พนักงานขายที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในการขายตรง โดยกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าจากกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี 3) แผนการเงิน พบว่ามีการลงทุนครั้งแรกประมาณ 6,350,000 บาท โดยได้แหล่งเงินลงทุนจาก 3 ส่วนได้แก่ 1. เงินลงทุนจากกลุ่มแม่บ้าน 2. เงินลงทุนจากกองทุนหมู่บ้านและองค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ และ 3. เงินจากการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน โดยรายได้จากการขายในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 2,078,680 บาท ปีที่ 2 รายได้ประมาณ 2,359,615 บาท และปีที่ 3 รายได้ประมาณ 2,668,463 บาท สามารถคืนทุนได้ภายใน 2 ปีครึ่ง และ 4) แผนการจัดการ มีดำเนินการโดยใช้บุคลากรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเลือกจากกลุ่มสมาชิกและชุมชนที่มีประสบการณ์ทำงานในแต่ละด้านจากภาคอุตสาหกรรมมาก่อน แต่ตกงานเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วงานวิจัยนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29