อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ผู้แต่ง

  • อาจารี ฤทธิชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://orcid.org/0000-0002-1140-4647
  • เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • โกสินทร์ เตชะนิยม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง, องค์การที่มีสมรรถนะสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงและการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 2) อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีวิจัยเชิงประมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน จากกลุ่มตัวอย่าง 170 คน และสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน และวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

  1. การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การ

       2. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29