About the Journal

สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร (คลิก)

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564
เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

- แบบฟอร์มบทความวิชาการ (Academic Article) (Download)
- แบบฟอร์มบทความวิจัย (Research Article) (Download)
- แบบเสนอส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Download)