About the Journal

สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร (คลิก)

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 15 มิถุนายน 2565

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

- แบบฟอร์มบทความวิชาการ (Academic Article) (Download)
- แบบฟอร์มบทความวิจัย (Research Article) (Download)
- แบบเสนอส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Download)