กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการที่เผชิญกับความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้น สายการบังคับบัญชาในฐานะตัวแปรที่กำกับอิทธิพลของทุนมนุษย์สู่ผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy