พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง

  • อภินันท์ จันตะนี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ชมพูนุช ช้างเจริญ สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

สัปปุริสธรรม 7, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

ตามคำสอนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม 7 ประการคือ ความรู้จักเหตุ เป็นผู้รู้จักผล ผู้รู้จักตน ผู้รู้จักประมาณ ผู้รู้จักกาลเวลา ผู้รู้จักองค์กรและรู้จักเลือกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้านคือ ความพอประมาณ เป็นผู้รู้จักประมาณและรู้จักตน ความมีเหตุผล เป็นผู้จักเหตุและเป็นผู้รู้จักผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นผู้รู้จักกาล รู้จักชุมชนและรู้จักบุคคล โดยเป็นหลักธรรมและปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ดีมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและมีความตระหนักในคุณธรรมชื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน พากเพียรและใช้สติปัญญาเพื่อดำเนินชีวิตที่ดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29