การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ผู้แต่ง

  • ชลลดา อ่อนพันธุ์ คณะครุศาสตร์
  • วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

การพัฒนา, แผนการจัดการเรียนรู้, ผังกราฟิก, สังคมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประชากร ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 64 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 326 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 83 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 2) แบบประเมินความสอดคล้อง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 3) แบบประเมินความเหมาะสม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (2) สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) (3) สาระการเรียนรู้ (4) ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) (5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (6) กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (7) สื่อแหล่งเรียนรู้ และ (8) บันทึกหลังการสอน และ 2) ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกโดยภาพรวมมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.74 และมีความเหมาะสมอยู่ระดับในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (x = 4.57, S.D. = 0.49)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29