การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์

ผู้แต่ง

  • จรัสศรี ต๊ะนนท์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
  • ฑัตษภร ศรีสุข หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยชั่น
  • ภูม ศรีสุข สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คำสำคัญ:

หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, คุณภาพงาน, คุณภาพการบริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ และ 2) ศึกษาปัจจัยหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด จำนวน 400 คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สำคัญมากที่สุดคือคุณภาพการให้บริการ รองลงมาคือคุณภาพงาน 2) ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพรวมของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลักมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดโดยหลักธรรมาภิบาลที่มีผลมากที่สุดคือหลักการมอบอำนาจ รองลงมาคือหลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ  หลักประสิทธิผลและหลักความเสมอภาคตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29