การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

ผู้แต่ง

  • Pimchaya Tanapornpongsatit 75 moo 4 Tubteelek Muang District Supanburi Province
  • วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

การพัฒนา, แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย, รูปแบบสมองเป็นฐาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน                     2) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน และ 3) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 99 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 2) แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้                   3) แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ และ 4) แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน ได้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน มี 8 องค์ประกอบดังนี้ (1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (2) สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)  (3) สาระการเรียนรู้ (4) ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) (5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (6) กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (7) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ (8) บันทึกหลังการสอน 2) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 3) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29