อิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการที่เผชิญกับความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้น สายการบังคับบัญชาในฐานะตัวแปรที่กำกับอิทธิพลของทุนมนุษย์สู่ผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สุมาลี รามนัฏ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • จันทนา วัฒนกาญจนะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำสำคัญ:

ทุนมนุษย์, คุณลักษณะผู้ประกอบการที่เผชิญกับความเสี่ยง, วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นสายการบังคับ, ผลการดำเนินงานขององค์การ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทุนมนุษย์ คุณลักษณะผู้ประกอบการที่เผชิญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นสายการบังคับบัญชา และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการที่เผชิญกับความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นสายการบังคับบัญชาในฐานะตัวแปรที่กำกับอิทธิพลของทุนมนุษย์สู่ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นสายการบังคับบัญชาในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3.79) รองลงมาคือ ปัจจัยการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะการเผชิญกับความเสี่ยง (ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3.72) ปัจจัยผลการดำเนินงานขององค์การ (ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3.69) และสุดท้ายปัจจัยทุนมนุษย์ (ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3.66) และนำวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์การ พบว่า อิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการที่เผชิญกับความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นสายการบังคับบัญชาในฐานะตัวแปรกำกับไม่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และผลการดำเนินงานขององค์การ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29