การสังเคราะห์มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้แต่ง

  • อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • สุกัลยา คงประดิษฐ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • จินดา ธำรงอาจริยกุล สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

อาเซียน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, มาตรการ, การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามาตรการเชิงนโยบายในการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และ 2) เปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายในการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอาศัยการวิจัยเอกสาร ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบด้วย 1) การควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ 2) การควบคุมการนำเข้า 3) มาตรการทางภาษี 4) การควบคุมความปลอดภัยในผู้บริโภค 5) การจำกัดอายุผู้บริโภค 6) การควบคุมการค้าปลีก 7) การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ 8) การควบคุมการโฆษณา และ 9) การควบคุมเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละประเทศได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละประเทศ ส่งผลให้ความเข้มงวดในการกำหนดนโยบายตามมาตรการมีความแตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29