Announcements

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

2024-05-03

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

โดยเปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Read more about ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567 โดยเปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567       

การนำส่งบทความ

            บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ จะต้องส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/msaru  เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้วิจัยตรวจสอบสถานะของบทความในการพิจารณาให้เผยแพร่ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการนำส่งดังนี้

  1. สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร
  2. จัดบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
  3. ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์วารสาร
  4. บรรณาธิการกลั่นกรองบทความเบื้องต้น
  5. ผู้วิจัยชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ
  6. วารสารดำเนินการจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
  7. ตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งออนไลน์ เพื่อแก้ไขหลังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
  8. ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์