แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง

ผู้แต่ง

  • ณภัทร ขำมณี สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ธีระวัฒน์ มอนไธสง สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

แนวทางการส่งเสริม, บทบาทของผู้ปกครอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก การวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาบทบาทของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 346 คน ซึ่งได้มาโดยการ     สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. แนวทางส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครอง โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 5 คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก  ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นตามลำดับดังต่อไปนี้  ได้แก่ บทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมเด็ก  บทบาทในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  บทบาทในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  บทบาทในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  และบทบาทในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2) แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทองประกอบด้วย 5 ด้าน 23 แนวทาง ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านบทบาทในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มี 5 แนวทาง เช่น ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญและรู้บทบาทของตนเองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง ด้านที่ 2 บทบาทในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มี 5 แนวทาง เช่น ต้องให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน  ด้านที่ 3 บทบาทในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มี 4 แนวทาง เช่น  ต้องให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านที่ 4 บทบาทในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  มี 4 แนวทาง  เช่น  ต้องให้มีการประชุมผู้ปกครองให้รับทราบถึงบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมทั้งด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ด้านที่ 5 บทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมเด็ก มี 5 แนวทาง เช่น ต้องให้ผู้ปกครองทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็ก  เป็นผู้มีจิตเมตตา  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29