กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy